CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

DI CHÚC

Hôm nay,  ngày.....tháng.....năm....., tại..................................................................................

Tôi là (ghi rõ họ và tên):.........................................................................................................
Sinh ngày:..............................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:.............................. Cấp ngày:................... Tại .............................

Và vợ (chồng) là bà (ông) (ghi rõ họ và tên):.........................................................................
Sinh ngày:..............................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:.............................. Cấp ngày:....................... Tại .........................

Cùng đăng ký thường trú tại: (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)  

Hiện tại sức khoẻ của chúng tôi vẫn bình thường, tinh thần vẫn minh mẫn, Tuy nhiên chúng tôi đều đã tuổi cao vì vậy, chúng tôi lập sẵn Bản di chúc này, phòng khi chúng tôi qua đời, căn dặn đôi điều để các con, các cháu thực hiện.

Chúng tôi đã tạo lập được khối tài sản gồm: (ghi rõ tài sản và các giấy tờ chứng minh nếu có)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Chúng tôi lập di chúc này với mục đích định đoạt về ................................... trên sau khi qua đời với nội dung sau:

Sau khi cả hai vợ chồng tôi qua đời, .. .................. nêu trên chúng tôi để lại cho con.............................sinh năm.........., CMND số: do Công an     cấp ngày ............., hiện có hộ khẩu thường trú tại:............................................................... được sở hữu toàn bộ. Khi đó con    là chủ sở hữu duy nhất của........................................................... nêu trên, không ai khác được tranh chấp, gây mất đoàn kết gia đình.

Con............................................................ có trách nhiệm thờ cúng ông bà tổ tiên, lo trang trải công nợ và việc hậu sự sau này của chúng tôi.

Đây là Di chúc đầu tiên của chúng tôi và cũng là sự định đoạt đầu tiên về quyền sở hữu căn nhà và quyền sử dụng đất nói trên.

Bản di chúc này do tự tay chúng tôi (......................................................... ) viết lại theo ý nguyện chung của hai vợ chồng chúng tôi. Sau khi tự mình đọc lại toàn văn Di chúc, chúng tôi công nhận bản di chúc đã đúng ý nguyện của chúng tôi. Chúng tôi ký tên và điểm chỉ ngón trỏ bàn tay phải dưới đây để làm bằng chứng.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

CHỒNG

 

 

Ký hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên

VỢ

 

 

Ký hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên

 

Những người làm chứng (nếu có)

Ký và ghi rõ họ tên

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.