CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------***------

DI CHÚC

Hôm nay, ngày ........ tháng ......... năm .........., vào lúc ....... giờ ......... phút, tại..................................

Họ và tên tôi là:..................................................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................................................

- Số CMND:........................................... Nơi cấp:.............................. Cấp ngày:..................................

- Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................................

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau: Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1...........................................................................................................................................................

2...........................................................................................................................................................

3...........................................................................................................................................................

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm:.................................................

.............................................................................................................................................................  

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Sau khi tôi qua đời:

Họ và tên (Ông/Bà):..........................................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................................................

- Số CMND:........................................... Nơi cấp:.............................. Cấp ngày:..................................

- Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................................

Sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên do tôi để lại.

Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

(Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:

Họ và tên (Ông/Bà):..........................................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................................................

- Số CMND:........................................... Nơi cấp:.............................. Cấp ngày:..................................

- Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................................

Họ và tên (Ông/Bà):..........................................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................................................

- Số CMND:........................................... Nơi cấp:.............................. Cấp ngày:..................................

- Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................................

Hai nhân chứng kể trên là do tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Di chúc đã được lập xong hồi ........ ngày ....... tháng ....... năm ............. Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc được lập thành ....... bản, mỗi bản ........ trang./.

.................., ngày .... tháng ..... năm ..........

Nhân chứng 1                                       Nhân chứng 2                       Người lập Di chúc

(Ký và ghi rõ họ và tên)                    (Ký và ghi rõ họ và tên)            (Ký và ghi rõ họ và tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.