Mẫu số 01/TTĐĐ

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 ................, ngày … tháng … năm …

                                            

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN

 

 

         Kính gửi: ...................................................................................................

 

1. Người yêu cầu cung cấp thông tin: .....................................................................

.................................................................................................................................

2. Địa chỉ thường trú: .............................................................................................

3. Nội dung thông tin yêu cầu cung cấp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Phương thức nhận kết quả (nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp thông tin hoặc gửi qua bưu điện):…………………………………………………………

5. Thời điểm nhận kết quả: ….............................................................................................................................

 

 

Người yêu cầu cung cấp thông tin

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.