Change clause numbers as appropriate and replace "Employee" with "you" if the clause is to be inserted into an agreement which addresses the employee in the second person.
Insert in the Interpretation section of the contract or in the clause itself.

Thay đổi điều khoản số lượng phù hợp và thay thế "Nhân viên" với "bạn" nếu các khoản để chèn vào một thỏa thuận mà địa chỉ các nhân viên trong người thứ hai.

Chèn trong phần giải thích hợp đồng hoặc trong mệnh đề chính nó.

1. Intellectual property/ Tài sản trí tuệ

1.1. The definitions in this clause apply in this agreement/ Các định nghĩa trong hợp đồng này

- Appointment: the employment of the Employee by the Company on the terms of this agreement.
Bổ nhiệm: việc làm của nhân viên quy định trên các điều khoản của hợp đồng này.

- Intellectual Property Rights: patents, rights to Inventions, copyright and related rights, trade marks, trade names and domain names, rights in get-up, goodwill and the right to sue for passing off or unfair competition, rights in designs, rights in computer software, database rights, rights to preserve the confidentiality of information (including know-how and trade secrets) and any other intellectual property rights, in each case whether registered or unregistered and including all applications (or rights to apply) for and be granted, renewals or extensions of, and rights to claim priority from, such rights and all similar or equivalent rights or forms of protection which may now or in the future subsist in any part of the world.
Quyền sở hữu trí tuệ: bằng sáng chế, quyền đối với sáng chế, bản quyền và liên quan đến quyền, thương hiệu, tên thương mại và tên miền, quyền tại get-up, quyền khởi kiện giả mạo hoặc cạnh tranh không lành mạnh, quyền trong thiết kế, quyền trong phần mềm máy tính, quyền đối với cơ sở dữ liệu, quyền bảo vệ bảo mật thông tin (bao gồm cả bí quyết và bí mật thương mại) và bất kỳ khác quyền sở hữu, trong mỗi trường hợp có đăng ký hoặc chưa đăng ký và bao gồm tất cả các ứng dụng (hoặc quyền để áp dụng) và được cấp, gia hạn hoặc tiện ích mở rộng của và quyền yêu cầu bồi thường ưu tiên, như vậy quyền và tất cả quyền lợi tương tự hoặc tương đương hoặc các hình thức bảo vệ có thể bây giờ hoặc trong tương lai tồn trong bất kỳ phần nào của thế giới.

- Inventions: inventions, ideas and improvements, whether or not patentable, and whether or not recorded in any medium.
Sáng chế: phát minh, ý tưởng và cải tiến, có hoặc không cấp bằng sáng chế, và có hoặc không được ghi lại trong bất kỳ phương tiện.
 

1.2. The Employee shall give the Company full written details of all Inventions and of all works embodying Intellectual Property Rights made wholly or partially by him at any time during the course of the Appointment [which relate to, or are reasonably capable of being used in, the business of [the Company OR any Group Company]]. The Employee acknowledges that all Intellectual Property Rights subsisting (or which may in the future subsist) in all such Inventions and works shall automatically, on creation, vest in the Company absolutely. To the extent that they do not vest automatically, the Employee holds them on trust for the Company. The Employee agrees promptly to execute all documents and do all acts as may, in the opinion of the Company, be necessary to give effect to this clause 1.2.

Nhân viên có trách nhiệm cung cấp cho công ty đầy đủ các chi tiết bằng văn bản của tất cả các phát minh và của tất cả các sản phẩm thể hiện quyền sở hữu trí tuệ được nhân viên thực hiện toàn bộ hoặc một phần bất cứ lúc nào trong quá trình bổ nhiệm (mà liên quan đến, hoặc có khả năng được sử dụng trong hoạt động kinh doanh của (các công ty hoặc bất kỳ nhóm công ty)). Nhân viên thừa nhận rằng tất cả quyền sở hữu trí tuệ (có thể phát sinh trong tương lai) của tất cả các sáng chế và các công trình sẽ mặc nhiên thuộc về công ty.
 

1.3. The Employee hereby irrevocably waives all moral rights under the Copyright, Designs and Patents Act 1988 (and all similar rights in other jurisdictions) which he has or will have in any existing or future works referred to in clause 1.2.
Không thể hủy bỏ quyền nhân thân của nhân viên đối với quyền tác giả, kiểu dáng và Bằng sáng chế theo đạo luật 1988 (và tất cả các quyền tương tự tại các nước khác) mà nhân viên có hoặc sẽ có trong bất kỳ công việc hiện tại hoặc tương lai tại khoản 1,2.
 

1.4. The Employee irrevocably appoints the Company to be his attorney in his name and on his behalf to execute documents, use the Employee’s name and do all things which are necessary or desirable for the Company to obtain for itself or its nominee the full benefit of this clause.  A certificate in writing, signed by any director or the secretary of the Company, that any instrument or act falls within the authority conferred by this agreement shall be conclusive evidence that such is the case so far as any third party is concerned.
Nhân viên thuộc bổ nhiệm của công ty được phép ủy quyền cho luật sư dưới danh nghĩa của mình để thực hiện các văn bản, sử dụng tên của mình và thực hiện những việc cần thiết để nhận lợi ích đầy đủ từ điều khoản này. Giấy chứng nhận bằng văn bản có chữ ký của giám đốc hoặc người được ủy quyền rằng bất kỳ công cụ hay hành động nằm trong thẩm quyền được trao sẽ là bằng chứng đối với bên thứ ba có liên quan.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.