Phụ lục IV-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

[01]

Kính gửi:

 

[02]

Nhà đầu tư:

 

 

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

 

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh

[03]

1. Tên doanh nghiệp:

 

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

 

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

 

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp:

 

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

 

[08]

5. Ngành, nghề kinh doanh:

 

[09]

6. Vốn của doanh nghiệp:

 

[10]

7. Vốn pháp định:

 

 

II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

 

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:  ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

 

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

 

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

 

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

 

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

 

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

 

 

III. Nhà đầu tư cam kết:

 

 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

 

…………, ngày………tháng…….năm……….

[19]

NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

       

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.