Phụ lục IV-9

Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

Kính gửi: Ban Quản lý KKT Dung Quất.

1. Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)…………………………………………………Nam/Nữ:

Chức danh:………………………………………………………………………..............................

Sinh ngày:……/………../……………….Dân tộc:………………..Quốc tịch:……………………..

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:…………………………………………………………

Ngày cấp:………/……………/……………….Nơi cấp:……………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………Fax:………………………………………………..

Email:……………………………………………. Website:………………………………………

2. Tên doanh nghiệp được chuyển đổi : (ghi bằng chữ in hoa)………………………………

Loại hình: ………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận ĐKKD/đầu tư số:………………………………………Do: □……………………

…………………………………………………….Cấp ngày:……./…………/………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………..Fax:…………………………………………….

Email:……………………………………………. Website:………………………………………

ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NHƯ SAU:

1. Tên công ty chuyển đổi viết bằng tiếng Việt:……………………………………………………

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:…………………………………………………………

- Tên công ty viết tắt:…………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính:…….……………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………Fax: ………………………………………………

Email: ……………………………………………Website: …………………………………………

3. Ngành nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế Việt Nam)

 

 

 

 

 

 

4. Vốn điều lệ:………………………………………………………………………………

Tổng số: ………………………………………………………………………………………………….

- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):……………………

6. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và Tên:…………………………………………………………………………………………..

Chức danh: …………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……/………../……………….Dân tộc:………………..Quốc tịch:……………………

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:………………………………………………………

Ngày cấp:………/……………/……………….Nơi cấp:……………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………Fax: ………………………………………………

Email: ……………………………………………Website: …………………………………………

7. Tên, địa chỉ chi nhánh: ……………………………………………………………………………

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:……………………………………………………………

9. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:……………………………………………………………

Tôi và các thành viên cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 

 

…………, ngày………tháng…….năm……….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(ký, ghi rõ họ tên)

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

-……………………….

-……………………….

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.