[TÊN CÔNG TY]

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

Số: ................................

......................, ngày .... tháng ... năm ...

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TÊN CÔNG TY ...................

 ( V/v: ………………...)

 

Hôm nay, ngày............................... , tại trụ sở: CÔNG TY CP..................................................................................................

Địa chỉ trụ sở công ty:...............................................................................................................................................................................

Điện thoại:..................................................................................................................................................................................................

Công ty Cổ phần.................................................. tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông.......................................................................

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h

Chủ toạ cuộc họp: Ông/Bà: ......................................................................................................................................................................

Thư ký cuộc họp: Ông/Bà: .......................................................................................................................................................................

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông Nguyễn Văn A – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

2. Ông Nguyễn Văn B – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

3. Ông Nguyễn Văn c – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

4. Bà Nguyễn Thị C – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số cổ đông có mặt:............................................................................................................................................................................

+ Số cổ đông vắng mặt:........................................................................................................................................................................

+ Số cổ đông được uỷ quyền:..............................................................................................................................................................

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp:....................................................................................................................... ..............................................

​DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I.     Chủ toạ cuộc họp, Ông/Bà ............................................................ đọc dự thảo Quyết định …………………… với nội dung cụ thể như sau:

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

II    Thảo luận.

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

III.   Biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định              

Tán thành: ...........% cổ đông dự họp tán thành tương đương ...........% phiếu biểu quyết.

Không tán thành: ...........% cổ đông dự họp không tán thành tương đương ...........% phiếu biểu quyết.

Ý kiến khác: 
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.
Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

CHỦ TOẠ


____________________________

THƯ KÝ


​____________________________

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.