PHỤ LỤC 8

(Ban hành kèm theo Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tên doanh nghiệp
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

V/v điều chỉnh việc bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

…….., ngày ….. tháng ….. năm 20….

 

Kính gửi: Cục Thuế/Chi cục Thuế …………..

Tên doanh nghiệp: (1)…………………

Mã số thuế: ……………………………..

Địa chỉ: …………………………………..

Số điện thoại …………………………..; Số Fax: ……………………… Email ………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …… ngày ….. tháng ….. năm ....

Cơ quan cấp: ………………………..

Ngành nghề kinh doanh: ………….. (chỉ kê ngành nghề kinh doanh liên quan đến việc đăng ký cửa hàng bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng)

Ngày …… doanh nghiệp ...(1) đã được Cục Thuế ...(2)….. công nhận là doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh.

Nay, do ...(3)……….. đề nghị Cục Thuế …….. điều chỉnh/bổ sung:

- Cửa hàng (địa chỉ): ……………….(4)………………….

- Đại lý bán hàng cho doanh nghiệp (địa chỉ): …………….(4)………………….

- Kinh doanh các mặt hàng: ………………….

Được điều chỉnh việc bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh theo quy định tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

…………………. (1) cam kết thực hiện …….. và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này.

………………….(1) kính đề nghị Cục Thuế/Chi cục Thuế ……… điều chỉnh …………….(4) doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ...

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1): ghi tên doanh nghiệp đăng ký; (2) Ghi tên Cục thuế đã cấp giấy công nhận doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế; (3): ghi lý do sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh); (4) Ghi nội dung đề nghị điều chỉnh

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.