CÔNG TY ................................
Số ...../.........../GCN – ..............
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------
 

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

Số: ….. - ........../GCN (Lần ….)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...................................... cấp ngày .... tháng ... năm ..... của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh ...................................................

- Căn cứ tình hình góp vốn thực tế của thành viên.

CHỨNG NHẬN

Thành viên: .....................................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Giấy CMND/CCCD số .................................. do ............................. cấp ngày ..................

Đã góp đủ giá trị phần vốn góp của mình là: ................................ VNĐ (................................ chẵn), (Tỷ lệ vốn góp ………...................................…….%)

Hình thức góp vốn:

  • Tiền mặt………………................……………………..……………………………………….
  • Tài sản……………………………………..……………………………………................……

Thời điểm góp vốn: ………………………………………………………………………………….......

Giấy chứng nhận này được lập thành hai bản gốc, một bản cấp cho thành viên góp vốn, một bản lưu ở hồ sơ công ty.

                                                          ......, ngày ....... tháng ....... năm ........
  CÔNG TY .................

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.