LOGO CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o------

Số: ........../2016/QĐ-

............., ngày.....tháng.....năm......

QUYẾT ĐỊNH

Về việc áp dụng phụ cấp trách nhiệm cho CBNV

CÔNG TY

- Căn cứ Bộ luật lao động;

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty;

- Căn cứ vào năng lực, phẩm chất Ông/bà.

QUYẾT ĐỊNH

            Điều 1: Áp dụng phụ cấp trách nhiệm cho:

                        Ông/Bà: ................................................................................................

                        Vị trí: .....................................................................................................

                        Phụ cấp trách nhiệm: ……………vnđ/tháng

                        Ngày hiệu lực: Ngày.......tháng......năm............

Điều 2: Ông/Bà và các Phòng ban……………. liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

-       Như  Điều 2;

-       Lưu HCNS

CÔNG TY

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.