LOGO CÔNG TY

...................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

Số: .........../........./QĐ-

............, ngày.......tháng.......năm........

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành ……………………

CÔNG TY

-          Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;

-          Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty …………..;

-          Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty ………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:   Ban hành ………………….. theo …………….. đính kèm.

Điều 2:   Kể từ ngày được ban hành …………, nhân sự thuộc các phòng thực hiện công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty, trước Trưởng Bộ phận, quản lý trực tiếp và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty …………….và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3:   Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Các Ông/bà có tên trên và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

-    Như điều 3 (để thực hiện)

- Lưu HCNS

CÔNG TY

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.