CƠ QUAN………….
CÔNG TY CỔ PHẦN………..
CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------- 
Số: ……/QĐ-……. ...................., ngày … tháng … năm  20..… 
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng …..…........
 
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN……..
 
        - Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;
        - Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..
        - Căn cứ quy trình tuyển dụng của công ty.
        - Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng ….., để………………..gồm các thành viên có tên sau đây:
1. …………………….……………..nhiệm vụ………………………………............................................
2. …………………….……………..nhiệm vụ………………………………............................................
Điều 2. Các ủy viên không thường trực của Hội đồng gồm: Trưởng, Phó các Phòng, Ban và một số chuyên gia được mời (có thư mời và danh sách kèm theo quyết định này).
Điều 3. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ tổ chức tuyển dụng theo đúng các thủ tục và qui định của công ty.
Điều 4. Trưởng phòng Hành chính Nhân sự, trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: TC-HC.
GIÁM ĐỐC 


__________________________________
Họ tên: 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.