ÔNG TY …………….

Số /TB - …..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc Tách Công ty) 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY …………….

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào Điều lệ ………………….;

- Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tách Công ty ……………………. như sau

I. Tách Công ty ………………..........................…. ra một pháp nhân mới:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty bị tách:

- Tên công ty bị tách: CÔNG TY …………………...........................................………..

- Địa chỉ trụ sở chính: ………………………....................................................………..

2. Tên Công ty được tách và sẽ thành lập:

Tên tiếng Việt: CÔNG TY ………………...............................................................…..

Tên công ty viết bằng tiếng Anh: ………..................................................……………..

Tên công ty viết tắt: …………………….............................................................……..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………….........................…………..................................

3. Phương án sử dụng lao động:…………………………..............................................

4. Giá trị tài sản: …………………………………...........................................................

5. Các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ Công ty bị tách sang Công ty được tách:……

6. Thành viên của Công ty được tách gồm có: ...........................................................

II. Thời hạn thực hiện tách Công ty:

................................................................................................................................

III. Tổ chức thực hiện:

................................................................................................................................

Điều 2: Giao cho Ông (Bà) ................ Giám đốc Công ty ............................................... đôn đốc, kiểm tra và thực hiện các việc nêu trên.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Bà .............................. và các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Phòng ĐKKD;

- Lưu: Tổ chức – Hành chính./.

T.M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
Chủ tịch

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.