CÔNG TY …………….
Số /TB - …..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.......

1.Tên doanh nghiệp: ………………………..................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .................................................................

Do: .................................................. Cấp ngày: ........../......../.................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................

Điện thoại: ........................................................... Fax: ..........................................

Email: ............................................... Website: ......................................................

Ngành, nghề kinh doanh: .........................................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: …….........................………

Sinh ngày: ……...................................…. Dân tộc: …………… Giới tính: ……………..

Quốc tịch: ………….....................................................................................…………

CMND số ……..............................… Do Công an ……...........cấp ngày …….........…..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………..........................………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………….................................…………………………

 Đăng ký lập địa điểm kinh doanh với nội dung sau:

1. Tên địa điểm: ......................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................

Điện thoại: ................................................. Fax: ....................................................

Email: ........................................... Website: ...........................................................

2. Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh: .........................................................

3. Họ tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh: ..........................................................

Sinh ngày: ................................. Dân tộc: .................... Giới tính: ............................

Quốc tịch: ................................................................................................................

CMND số ................................... Do Công an ................... cấp ngày .........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..........................................................................................................

4.Tên, địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): ...........

.................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

- Địa điểm kinh doanh phù hợp với pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và quy hoạch của địa phương.

                                                          ............., ngày.......tháng........năm.....

Kèm theo thông báo:

- ......................

- ......................

- ......................

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.