CÔNG TY CỔ PHẦN

…………………………………….

……………………….

JOINT STOCK COMPANY

Số: …………/ No: …………

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness

 

………………, ngày … tháng … năm …….

……………….., date ….. month …. year…....

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

 

-          Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Pursuant to the Law on Enterprises dated November 26, 2014;

-          Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN ……………. (“Điều lệ Công ty”) ngày....tháng....năm …...;

Certificate of the ……….. JOINT STOCK COMPANY’s charter (“Company’s charter”) dated ... .. (month), (year);

-          Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày ……… tháng …… năm….

Certificate of minutes of General Meeting of Shareholders dated ... .. (month), (year);

 

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

(V/v: Thông qua số chiết khấu (hoặc tỷ lệ chiết khấu) khi

cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh)

(Re: Ratify  the discount rate or discounting ratio

when Shares are offered to a broker or a guarantor)

 

ĐIỀU 1/  ARTICLE 1:  

Thông qua Mức chiết khấu khi cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh là …………

Ratify The discount rate or discounting ratio, when Shares are offered to a broker or a guarantor, is …

 

ĐIỀU 2/ ARTICLE 2:

Ông/ Bà …………………………. có quyền tiến hành ký kết các tài liệu cần thiết thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của pháp luật.

Mr./ Ms. …………………………… is responsible for carrying out procedures for registration of changes in charter capital in accordance with the law.

 

ĐIỀU 3/ ARTICLE 3:

Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

The Board of Directors of the joint-stock company, Chairperson of the Board of Directors, The Director and The relevant departments responsible for the implementation of this decision.

 

ĐIỀU 4/ ARTICLE 4:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ This resolutions takes effect from the date of signing.

 

Nơi nhận/ Recipients:

-          Như Điều 3/ As in article 3;

-          Lưu/ Save.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BE HALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên/ Signature, seal and full name)

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.