MẪU SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
--------------------------- 

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP 

 

Kính gửi:     

 

 - Ban Giám hiệu Trường..................

 - Phòng ..............................................

 - Ban Chủ nhiệm Khoa .....................

Em tên: ........................................................................................................................................................................................................

Ngày sinh:...................................................................................................................................................................................................

Nguyên quán:.............................................................................................................................................................................................

Hiện là sinh viên lớp:.................................................................................................................................................................................

Khóa:....................................................... MSSV: .......................................................................................................................................

Hệ đào tạo:..................................................................................................................................................................................................

Nay em làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu nhà trường, quý Phòng và quý Khoa cho phép em bảo lưu kết quả học tập học kì ……………………. từ tháng ………năm……….. đến tháng ………năm ……….

Lí do: ...........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Em xin cam đoan sẽ làm đủ các hồ sơ thủ tục theo quy định của Nhà trường và sẽ cố gắng theo kịp chương trình học khi hết thời gian bảo lưu.

Kính đề nghị quý Nhà trường xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn!

 

  ........, ngày …. tháng …. năm 20….

XÁC NHẬN CỦA KHOA

 

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

XÁC NHẬN PHÒNG .................

 

PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

MẪU SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
--------------------------- 

                      ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP                                 

   Kính gửi: Ban giám hiệu Trường ………………………

Tôi tên là: ............................................................................................................................................................................................

Là cha/mẹ học sinh: ……………………………….Lớp: …….. Năm học: 20.…- 20…..

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu chấp thuận cho em: ………………………    được bảo lưu kết quả học tập.

Lý do: ..................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Thời gian bảo lưu: Từ …………….. đến ………………………

Rất mong Ban Giám Hiệu xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                       ………………….., ngày….tháng...năm…

 

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU

KÍNH ĐƠN

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

                          


 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Những biểu mẫu này được sử dụng trong trường hợp học sinh/sinh viên vì một lý do nào đó không thể tiếp tục học tập trong một khoảng thời gian nhất định và dự định sẽ quay trở lại tiếp tục học tập sau một khoảng thời gian. Biểu mẫu này không dùng trong trường hợp:
- Học sinh/sinh viên chỉ nghỉ một vài ngày/buổi (hoặc một khoảng thời gian ngắn) do bệnh tật hoặc lý do đột xuất
- Học sinh/sinh viên có ý định chấm dứt hoàn toàn việc học tập tại một cơ sở giáo dục đào tạo.

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.