[TÊN CÔNG TY]
[COMPANY NAME]

Số ......................
No. ....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

-----
……………… , ngày … tháng … năm

[place] , [date, month, year]

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

LEAVE OF ABSENCE FORM

Kính gửi/Kindly Attention:

-  Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty ....................................................................................................................................  ;

Director/Genaral Director of ............................................................................................................................  Company;

-  Trưởng phòng nhân sự;

Head of Human Resource Department;

Tôi tên là: ………………………..........................…………………… Mã số nhân viên: .........................................................................

My name is: ………………...........................…………………………. Employee code: .....................................................................

Giới tính: ……....................................……. Năm sinh: .......................................................................................................................

Gender: …………...............................…… Date of birth: .....................................................................................................................

CMND/Hộ chiếu số: ……………..............…… Ngày cấp: ……………..............…… Nơi cấp: ...........................................................................

ID number/Passport: ………….............……… Date of issue: ………….............…… Place of issue: ....................................................

Địa chỉ thường trú: ................................................................................................................................................................................

Permanent residential address: .........................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .....................................................................................................................................................................................

Temporary residential address: .........................................................................................................................................................

Số điện thoại: .........................................................................................................................................................................................

Tel: ..........................................................................................................................................................................................................

Đơn vị công tác: ……………………………………..........……… Chức vụ: ..........................................................................................

Department: …………………………………………….............…… Position: ........................................................................................

Nay tôi làm đơn này đề nghị Ban lãnh đạo công ty cho tôi được nghỉ phép trong thời hạn … ngày/tháng, từ ngày … tháng … năm 20 … đến ngày … tháng … năm 20 …

I would like to request a leave of absence during the period of … day/month (s), from [date, month, year] to [date, month, year]

Lý do nghỉ: .............................................................................................................................................................................................             ..................................................................................................................................................................................................................             ..................................................................................................................................................................................................................            

Reason (s): .............................................................................................................................................................................................             ..................................................................................................................................................................................................................             ..................................................................................................................................................................................................................

Chế độ nghỉ/Be treated as:

-  Ốm đau/Illness                                            ☐

-  Thai sản/Maternity leave                             ☐

-  Kết hôn/To get married, to wed                   ☐

-  Đám tang/Funeral procession                    ☐

-  Việc riêng khác/Others                               ☐

Tôi đã bàn giao lại công việc trong thời gian nghỉ phép cho Ông/Bà ………….................…………. thuộc Phòng/Ban ..................... Ông/Bà …...........……. sẽ thay thế tôi thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

I’ve handed over work to Mr. /Ms.  ................................................. He/She’ll support me in the implementation of my works during my leave.

Tôi xin hứa sẽ trở lại công ty làm việc sau thời gian nghỉ phép nêu trên. Trong trường hợp nghỉ vượt quá thời gian đã cam kết mà không có lý do chính đáng, tôi sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy định của công ty và theo pháp luật.

After time of absence, I commit to come back the company to work otherwise I will be subject to disciplinary measures in accordance with the internal regulations of the company and the Laws.

Trân trọng/Sincerely.

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

DIRECTOR/GENARAL DIRECTOR

(Ký duyệt/Approval)

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ

OPINION OF THE HEAD OF DEPARTMENT

(Nêu ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ tên/

Opinion, signature and  full name)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

THE PETTITIONER

(Ký, ghi rõ họ tên/

Signature,  full name)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.