TÊN DOANH NGHIỆP

----------------

 

 

Số: …………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------

 

……., ngày……tháng……năm……

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố:................................................................

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã

số thuế): ........................................................................................................................................

Đề nghị hiệu đính thông tin như sau:

Thông tin tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp hiện nay là: ......................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Nay đề nghị hiệu đính như sau:.....................................................................................................

......................................................................................................................................................     

......................................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

-      Thông tin yêu cầu hiệu đính phù hợp với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt             động chi nhánh/văn phòng đại diện đã nộp;

-      Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội   dung Giấy đề nghị này.

Các giấy tờ gửi kèm:

- ................................

- ................................

- ................................

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT                                                                                  CỦA DOANH NGHIỆP                                                                                  (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.