Đơn vị:................................

Mã QHNS:...............

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày.......tháng........năm...

 

Kính gửi:................................................

 

Họ và tên người đề nghị thanh toán:............................................................................................

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):.................................................................................................................

Nội dung thanh toán:......................................................................................................................

Số tiền:....................Viết bằng chữ:..............................................................................................

(Kèm theo............chứng từ gốc)

 

Người đề nghị thanh toán

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.