CÔNG TY …………..

                        -------------

Số: …../……../UQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…… năm …….

GIẤY ỦY QUYỀN

 

Tại trụ sở tại văn phòng CÔNG TY ………………………………;

Địa chỉ: .................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

 

BÊN ỦY QUYỀN:

Ông/Bà :.........................................................................               Sinh năm: ……………….

CMND số: ………….                        Ngày cấp: ……………….. Nơi cấp: ………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................

Chức vụ: Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty ...............................................

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN:

Ông/Bà :.........................................................................               Sinh năm: ……………….

CMND số: ………….                        Ngày cấp: ……………….. Nơi cấp: ………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................

Chức vụ: Trưởng phòng nhân sự - Công ty .........................................................................................

Nội dung uỷ quyền:

-                      Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt và nhân danh Bên ủy quyền ký kết hợp đồng lao động (bao gồm hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động thuộc loại xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn) với người lao động được Công ty ………….. tuyển dụng (trừ trường hợp chức danh tuyển dụng là Phó giám đốc và kế toán trưởng), theo quy định của pháp luật về lao động.

-                      Trong phạm vi uỷ quyền, Bên nhận uỷ quyền cũng có quyền nhân danh và đại diện Bên uỷ quyền ký kết hợp đồng lao động mới (gia hạn) với người lao động khi hợp đồng lao động hết hạn và hai bên (người sử dụng lao động và người lao động) có nhu cầu tiếp tục hợp đồng lao động

-                      Bên nhận uỷ quyền không được tự ý giao kết/ký kết hợp đồng lao động trong các trường hợp người lao động được tuyển dụng không thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy tại "Chính sách tuyển dụng nhân sự" của Công ty.

Thời hạn ủy quyền:

-                      1 năm (từ ngày ………………… đến hết ngày ……………………).

-                      Giấy uỷ quyền này có thể chấm dứt trước thời hạn theo quyết định của Bên uỷ quyền hoặc theo quy định của pháp luật.

Hiệu lực:

-                      Bên uỷ quyền cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung uỷ quyền trên đây trước pháp luật.

-                      Bên nhận uỷ quyền cam kết thực hiện đúng và trong phạm vi uỷ quyền nêu trên, và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những công việc mà mình thực hiện theo uỷ quyền.

-                      Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký, được lập thành 4 (bốn) bản, có giá trị như nhau. Bên uỷ quyền giữ 3 (ba) bản, Bên nhận uỷ quyền giữ 1 (một) bản.

 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.