TÊN CÔNG TY

[LOGO]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

................, ngày ... tháng .....năm…….

 

GIẤY UỶ QUYỀN

KÝ HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA CÔNG TY…………

---------------------------------------

-    Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015.

-    Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.

BÊN ỦY QUYỀN(BÊN A):

-          Họ và tên                           :.....................................................................................................     

-          CMND/ Hộ chiếu số         :...................... ngày cấp:.................... nơi cấp:..............................

-          Địa chỉ                              :......................................................................................................

-          Điện thoại                         :......................................................................................................                 

-          Chức vụ                            : .....................................................................................................     

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):

-          Họ và tên                           :.....................................................................................................     

-          CMND/ Hộ chiếu số         :...................... ngày cấp:.................... nơi cấp:..............................

-          Địa chỉ                              :......................................................................................................

-          Điện thoại                         :......................................................................................................                 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG UỶ QUYỀN

Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A ký vào ký vào tiêu thức người bán hàng, bao gồm: ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của hóa đơn Giá trị Gia tăng (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho bên A khi xuất bán hàng.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Bên A chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Bên B cam kết thực hiện nghiêm chỉnh nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và không được ủy quyền cho Bên thứ ba.

ĐIỀU 3: THỜI HẠN VÀ PHẠM VI UỶ QUYỀN

Giấy ủy quyền này có thời hạn từ ngày ký đến hết ngày ..................

Bên  B không được ủy quyền công việc này cho Bên thứ ba

Giấy uỷ quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN


 

 

Họ và tên:...........................................................

Chức vụ:.............................................................

 

BÊN ỦY QUYỀN


 

 

Họ và tên:...........................................................

Chức vụ:.............................................................

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.