[TÊN CÔNG TY]

[THE NAME OF COMPANY]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Independence – Freedom – Happiness

Số/No.:...........

..................................................., ngày …tháng …năm…

[ Place], [date]

 

GIẤY ỦY QUYỀN
 LETTER OF AUTHORIZATION

 

BÊN ỦY QUYỀN / AUTHORIZING PARTY

Tên công ty/ Name of the company:..........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính/ Headquarter address of the company: ....................................................................

Giấy chứng nhận kinh doanh số/ Certificate of Business registration: ....................................................

Người đại diện/Representative:.................................................................................................................

Chức vụ/Position:......................................................................................................................................

Địa chỉ/Address:........................................................................................................................................

Điện thoại/Phone Number:........................................................................................................................

Số Fax/Fax Number:..................................................................................................................................

Sau đây gọi là “Bên A”

Hereinafter referred as “Party A

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN /AUTHORIZED PARTY

Tên công ty/ Name of the company:..........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính/ Headquarter address of the company: ....................................................................

Giấy chứng nhận kinh doanh số/ Certificate of Business registration: ....................................................

Người đại diện/Representative:.................................................................................................................

Chức vụ/Position:......................................................................................................................................

Địa chỉ/Address:........................................................................................................................................

Điện thoại/Phone Number:........................................................................................................................

Số Fax/Fax Number:..................................................................................................................................

Sau đây gọi là “bên B

Hereinafter referred to as “Party B

I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN/ CONTENT OF AUTHORIZATION

Bên B đại diện Bên A thực hiện các hoạt động tố tụng tại tòa án nhân dân…..................và tòa án khác. Trong phạm vi ủy quyền, bên được ủy quyền thực hiện các quyền hạn sau/Party B represents Party A carry legal proceedings out at the .. ... tribunal and other tribunal:

 • Nộp và nhận các tài liệu liên quan vụ án/vụ việc;
  To hand in and recieve documents that concern this case.

 • Quyết định các vấn đề liên quan đến vụ án/vụ việc;
  Decision-making problems that concerns this case;

 • Ký các biên bản/tài liệu liên quan;
  Sigining documents concerning;

 • Rút hồ sơ khởi kiện;
  To draw out instution documents that concern this case;

 • Kháng cáo hoặc các nghiệp vụ liên quan khác;
  To appeal or other operations

II. THỜI HẠN ỦY QUYỀN/ PERIOD OF AUTHORIZATION

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi vụ việc/vụ án được giải quyết

Letter of authorization become effective from at the signing of this letter to completed case

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ một bản có hiệu lực như nhau.

Letter of authorization was 2 copies. Each party holds the same validate copy.

BÊN ỦY QUYỀN

AUTHORIZING PARTY

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

AUTHORIZED PARTY

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.