................ .................................

................ ........................ ..... (1)

 

Số:......../....-XNTTHN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

 

 

 

                     .................., ngày……...tháng……....năm……....

 

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

.......................................................(2)

 

Xét đề nghị của ông/bà(3):............................................................................................................ .........

về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho(4) ................................................................

 
XÁC NHẬN:

Họ, chữ đệm, tên:...............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................................................................................

Giới tính:............................Dân tộc:.........................................Quốc tịch:......................................................

Giấy tờ tùy thân:..................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

Nơi cư trú:............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Trong thời gian cư trú tại............................................................................................................................................................

.........................................từ ngày.........tháng.........năm................., đến ngày........tháng.........năm..................... (5)

Tình trạng hôn nhân:............................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Giấy này có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp, được sử dụng để

.

NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

 

...........................................

 
                                                                          

 

 

 

 

 

 

Chú thích:

 

(1) Ghi tên cơ quan cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (tỉnh, huyện, xã); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ:      Tỉnh Thanh Hoá

            Thành phố Thanh Hoá

         UBND phường Lam Sơn

Hoặc: Đại sứ quán Việt Nam

                   tại Hoa Kỳ

(2) Ghi tên cơ quan cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân .

            Ví dụ:      ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI HỢP

(3) Ghi tên của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã hoặc viên chức lãnh sự được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết

(4) Ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Ví dụ:      Xét đề nghị của ông Nguyễn Văn, công chức tư pháp - hộ tịch xã, về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bà Hoàng Thị La,

(5) Trường hợp cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại thời điểm hiện tại cho người đang thường trú tại địa bàn thì không ghi nội dung/không in trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cấp cho người yêu cầu.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.