LOGO CÔNG TY

TÊN CÔNG TY

 

 

BIÊN BẢN HỌP XỬ LÝ KHIẾU NẠI/TỐ CÁO

V/v:..........................................................................................

 

Hôm nay, vào hồi...............giờ, ngày.................tháng..........năm.........

Tại.................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:............................................................................................................................

1, Ông (bà):......................................................Chức vụ......................................................

2, Ông (bà):......................................................Chức vụ......................................................

3, Ông (bà):......................................................Chức vụ......................................................

4, Ông (bà):......................................................Chức vụ......................................................

Để xác minh vụ việc :................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Làm việc với người khiếu nại, tố cáo.

1, Ông (bà):......................................................Chức vụ......................................................

2, Ông (bà):......................................................Chức vụ......................................................

Nội dung buổi làm việc.

Người chủ trì tóm tắt nội dung khiếu nại/tố cáo và việc xác minh:.....................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Sau khi nghe nội dung, các bên trình bày như sau:................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Buổi làm việc kết thúc hồi .........giờ, ngày........tháng.............năm , đã  đọc lại, mọi người cùng nghe thống nhất ký  tên.

 

Người được mời

(ký, ghi rõ họ tên)

Người chủ trì

(ký, ghi rõ họ tên)

Người lập biên bản

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.