LOGO CÔNG TY

TÊN CÔNG TY

 

BIÊN BẢN VI PHẠM

 

Hôm nay vào lúc ………… giờ…………...phút, ngày……...tháng………năm………

Chúng tôi gồm:

1.                  Họ tên người lập biên bản: .........................................................................................

2.                  Họ tên người làm chứng: ............................................................................................

3.                  Họ tên người có liên quan đến vụ việc: ....................................................................

 

Tiến hành lập biên bản với những nội dung như sau:

 

Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc: .........................................................................................

Diễn biến của vụ việc xảy ra:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Thiệt hại về vật chất hoặc vi phạm những qui định của Công ty đề ra:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

           

Người có liên quan đến vi phạm:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

             

Biên bản được lập và đọc lại cho mọi người đều nghe.

 

Phụ trách BP                Người vi phạm                Người làm chứng               Người lập BB

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.