LOGO CÔNG TY

TÊN CÔNG TY

 

Ngày………tháng…….năm…….

         

 

PHIẾU THANH LÝ KHI NGHỈ VIỆC

 

Họ tên::…………………………..

Số CMND:………………. Ngày cấp: .................................. Nơi cấp: .......................................

Phòng ban...................................................... Chức vụ:.......................................................... .....

Ngày vào làm Công ty :.................................

Hợp đồng Số :................................................ ..........

Ngày nghỉ việc/cho thôi việc có hiệu lực :.... ...................................

SDT:........................................

 

1.      Kết quả bàn giao công việc:

.......................................................................................................................................................

2.      Kết quả bàn giao hồ sơ:

.......................................................................................................................................................

3.      Kết quả bàn giao tài sản, công cụ.

.......................................................................................................................................................

4.      Thanh toán chế độ:

Stt

Khoản thanh toán, giảm trừ

Số lượng

Mức

Thành tiền

Ghi chú

1

Các khoản giảm trừ

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

2

Các chế độ nghỉ việc

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

3

Lương và các khoản phụ cấp

 

 

 

-          Ghi chú phần tổng cộng

-          Phần chi tiết theo bảng lương

4

Trách nhiệm bồi thường

 

 

 

 

4.1

 

 

 

 

 

4.2

 

 

 

 

 

5

Phí đào tạo

 

 

 

 

5.1

 

 

 

 

 

5.2

 

 

 

 

 

6

Phí liên quan tài sản

 

 

 

 

7

Khác

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Tổng cộng số tiền phải thanh toán còn lại là:...............................................................................

Người nghỉ việc được nhận số tiền còn phải thanh toán và quyết định nghỉ việc vào:......................

 

5.      Các hồ sơ chứng từ nhận lại:

Sổ Bảo hiểm xã hội: ...................................................................................................................

Hồ sơ cá nhân:............................................................................................................................

 

Ý kiến của người nghỉ việc

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Ý kiến của Quản lý

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Ý kiến của Phòng nhân sự                          

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

Người nghỉ việc

Quản lý

Phòng nhân sự

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.