CƠ QUAN………….

(CÔNG TY .......................)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/QĐ-…….

.........., ngày … tháng … năm  ...

                                                                                               

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý khiếu nại, tố cáo

 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ...............................

 

-         Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;

-         Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..

-         Căn cứ quy trình xử lý khiếu nại, tố cáo của công ty.

-         Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;

 

                                                                       QUYẾT ĐỊNH:    

 

Điều 1. Nội dung xử lý

   ........................................................................................................................................................                            ........................................................................................................................................................                            .................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này thi hành kể  từ ngày .....tháng......năm............phổ biến đến..............

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính ) , trưởng phòng tổ chức, thủ trưởng đơn vị........................................................... và ông (bà)................................. có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

                                                                                                         GIÁM ĐỐC

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.