Hộ kinh doanh cá thể có thể xuất được hóa đơn giá trị gia tăng không?, quy định bán hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể?

Trả lời

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/08/2014.
Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.
- Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2014.

II. NỘI DUNG TƯ VẤN

1. HỘ KINH DOANH CÁ THỂ CÓ THỂ XUẤT HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG KHÔNG?
Theo Khoản 1 Điều 5 của Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

“2. Các loại hóa đơn:

a)  Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

Những tổ chức có thể xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi các tổ chức đó khai thuế và tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Theo  Điều 1 Luật Thuế Giá trị gia tăng sửa đổi 2013 quy định:

4. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

 “Điều 10. Phương pháp khấu trừ thuế:

 

2. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Cách tính thuế gia trị gia tăng bằng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng là số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

Điều kiện để tổ chức khai thuế và tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:
STT NỘI DUNG CỦA ĐIỀU KIỆN
1 Là cơ sở kinh doanh có doanh thu hằng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ họ, cá nhân kinh doanh
2 Là cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.
3 Áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ.

Như vậy, theo những thông tin cung cấp trên, hộ kinh doanh cá thể không thể xuất được hóa đơn giá trị gia tăng.
Tuy nhiên, hộ kinh doanh cá thể vẫn được xuất hóa đơn thường (hóa đơn tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp). Vi vậy, khách hàng có thể yêu cầu hộ kinh doanh đó xuất hóa đơn để được khấu trừ".
2. QUY ĐỊNH BÁN HÓA ĐƠN CHO HỘ KINH DOANH CÁ THỂ:
Theo điểm b, khoản 2, Điều 12 của Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

2. Bán hóa đơn tại cơ quan thuế:
...
b) Trách nhiệm của cơ quan thuế:
Cơ quan thuế bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo tháng.

Số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu không quá một quyển năm mươi (50) số cho mỗi loại hóa đơn. Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hết hóa đơn mua lần đầu, cơ quan thuế căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hóa đơn bán lần tiếp theo.

Đối với các lần mua hóa đơn sau, sau khi kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế và đề nghị mua hóa đơn trong đơn đề nghị mua hóa đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày. Số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền.
....

 Như vậy, hộ kinh doanh cá thể vẫn có thể xuất hóa đơn do cơ quan thuế bán theo tháng. Số lượng hóa đơn được mua và điều kiện mua hóa đơn của từng lần mua được quy định trong điều luật trên.
 Lưu ý: Trong trường hợp, hộ kinh doanh cá thể đó không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền.

 

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với thắc mắc của Anh/Chị. Ý kiến tư vấn này chỉ mang tính chất tham khảo, việc áp dụng nội dung của tư vấn này còn tùy vào từng vụ việc và hoàn cảnh cụ thể. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác, Anh/Chị vui lòng gửi câu hỏi trực tiếp qua mục Câu hỏi trên Website http://thegioiluat.vn, chúng tôi sẽ giải đáp cho Anh/Chị trong thời gian nhanh nhất có thể.

THEGIOILUAT.VN


 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.