CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

 

---o0o—

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

 STOCK TRANSFER ARGREEMENT

 

 

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …. tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN ….. , địa chỉ số …….., chúng tôi gồm có:

Today, on………, 2017 at the Head office of ……………. JOINT STOCK COMPANY, address……………………., by and between:

 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG/ TRANSFEROR:

Ông/Bà/ Mr/Ms:……………………………………………………………………………………………...............................

Quốc tịch/ Nationality:……………………………………………………………………………...........................................

Địa chỉ thường trú/ Residence Address:……………………………………………………………....................................

Ngày sinh/ Date of Birth:…………………………………………………………………………..........................................

CMND số/ Identity Card No:………………………………………………………………………........................................

Cấp ngày/ Date of Issuance:……………………………………………………………………….......................................

Tại/ Place of Issuance:………………………………………………………………………….............................................

(Hereinafter as “Party A”)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG/ TRANSFEREE:

Ông/Bà/ Mr/Ms:……………………………………………………………………………………………...............................

Quốc tịch/ Nationality:……………………………………………………………………………...........................................

Địa chỉ thường trú/ Residence Address:……………………………………………………………....................................

Ngày sinh/ Date of Birth:…………………………………………………………………………..........................................

CMND số/ Identity Card No:………………………………………………………………………........................................

Cấp ngày/ Date of Issuance:……………………………………………………………………….......................................

Tại/ Place of Issuance:………………………………………………………………………….............................................

(Hereinafter as“Party B”)

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần với các thỏa thuận sau
 After negotiation the Transferor, the Transferee hereby agree as follows:

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG
ARTICLE 1: CONTENT

Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B tổng số...... cổ phần phổ thông trong vốn điều lệ của Công Ty, tương đương.......% tổng số vốn điều lệ của Công Ty.
Gía chuyển nhượng là....../ cổ phần (giá chuyển nhượng này sẽ được chuyển đổi sang VNĐ vào ngày chuyển nhượng cổ phần);

The Party A agree to transfer to the Party B a total of ...... ordinary shares in the charter capital of the company, presenting.....% of the charter capital of the Company.
The transfer price is ... ... /shares (such purchase price to be converted into Vietnam Dong on the day of the share transfer)
;

 

ĐIỀU 2:PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
ARTICLE 2: MODE OF PAYMENT

1 Kỳ Thanh Toán: Thanh toán bằng 01 (một) lần.

Payment Period : Making payment by 01(one) time.

2 Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc Bằng chuyển khoản ngân hàng

 Mode of Payment : By cash or By bank transfer

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN/
ARTICLE 3: RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF TWO PARTIES

1. Quyền và trách nhiệm của Bên A
Right and responsibilities of Party  A

- Cung cấp cho Bên B các thông tin chính xác và các tài liệu liên quan chứng minh quyền hợp pháp thành lập Công ty Cổ phần ...... ..
Provide Party B with exact information and related documents proving the legal rights on contribution capital establishing……… Joint Stock Company;

- Được thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo các Điều của Hiệp định này;
 Be paid fully and in time according to the Articles of this Agreement ;

- Thực hiện cam kết không phàn nàn trước cơ quan có thẩm quyền;
 Make a committment without any complain before the competent body;

- Thường xuyên hợp tác với Bên B trong thời gian tranh chấp.
Regular cooperate with Party B during the period of the Argreement.

2. Quyền và trách nhiệm của bên B
Right and responsibilities of Party  B

- Bên A cung cấp tất cả các thông tin chính xác và các tài liệu liên quan chứng minh quyền hợp pháp thành lập Công ty Cổ phần ........
Be supplied by Party A all exact information and related documents proving the legal rights on contribution capital establishing ……… Joint Stock Company;

- Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn theo các Điều của Hiệp định này;
Make payment fully and in time according to the Articles of this Agreement;

- Thực hiện cam kết không phàn nàn trước cơ quan có thẩm quyền;
Make a committment without any complain  before the competent body;

- Thường xuyên hợp tác với Bên A trong thời gian Hiệp định.
 Regularly cooperate with Party A during the period of the Agreement.

ĐIỀU 4: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
ARTICLE 4: 
DISPUTE SETTLEMENT

Nếu có bất kỳ bất đồng liên quan nào, hai bên sẽ giải quyết bằng đàm phán. Nếu hai bên không thể đi đến thoả thuận thì những bất đồng sẽ được giải quyết theo luật pháp Việt Nam.
If there are any related disagreements, the two parties will settle them by way of negotiations. If the two parties cannot come to an agreement, the disagreements will be settled according to the Vietnam law

ĐIỀU 5: HIỆU LỰC CỦA HIỆP ĐỒNG
 ARTICE 5: VALIDITY OF AGREEMENT

Thỏa thuận này được thiết lập bởi 04 (bốn) bản sao có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi Bên sẽ giữ một bản; Một người phải nộp cho cơ quan có thẩm quyền và một người sẽ được giữ trong Công ty.

This Agreement is set up by 04 (four) copies of the same legal validity. Each of the Parties shall keep one copy; one shall be lodged with the competent authority and one shall be kept in the Company.

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực sau khi các Bên ký kết, mọi đàm phán trái với Hiệp định này sẽ không có giá trị pháp lý/ This Agreement shall come into effect after the Parties’ signing, any negotiation in contrast to this Agreement will have no legal validity.

ĐIỀU 6: LUẬT ĐIỀU CHỈNH
ARTICE 6: GOVERNING LAW

Hợp Đồng này được điều chỉnh và được diễn giải phù hợp với các quy định của luật Việt Nam.
This Agreement is governed by and shall be construed in accordance with the laws of Vietnam.

ĐIỀU 7: CÁC CAM ĐOAN KHÁC
ARTICE 7: FURTHER ASSURANCES

Mỗi Bên Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng, tại bất kỳ thời điểm nào, sẽ thực hiện tất cả các công việc bao gồm ký kết các văn kiện, chuẩn bị các đơn xin theo luật định, triệu tập các cuộc họp, tham dự các cuộc họp và tham gia biểu quyết khi cần thiết hoặc thích hợp để làm cho Hợp Đồng này và mỗi điều khoản trong Hợp Đồng này có hiệu lực.
 Each of the Transferors and the Transferee at any time shall do all things including execute all documents, make all regulatory applications, convene all meetings, attend all meetings and cast all votes as may be necessary or expedient to give full effect to this Agreement and each provision of this Agreement.

        

 

          
           Bên bán
           Party A                                                                                                                     Bên mua
                                                                                                                                                
Party B

       ( Đã nhận đủ ….. đồng)                                                                                    

       Ký tên và ghi rõ họ tên                    

 

 

                            

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY/ CONFIRMATION OF STOCK TRANSFER OF ………….. JOINT STOCK COMPANY

 

(Ngày ...tháng…năm….các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo Hợp đồng)

(ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ người đại diện pháp luật, đóng dấu công ty )

      (On……….. confirms that the parties of Agreement completed  the stock transferring as regulation of the Agreement.)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON AND BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ CHAIRMAN OF BOARD OF MANAGEMENT

 


 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.