CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

CONT
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG CỬA HÀNG
RACT OF ASSIGNMENT OF SHOP USE RIGHTS

Cửa hàng:....................................... Số:...........................................

Shop: ................................ No. ......................................................

- Căn cứ vào Luật Thương mại năm 2005;

-  Pursant to Commercial law 2005

-  Căn cứ vào Luật dân sự 2015;

-  Pursant to Civil law 2015

-  Căn cứ vào năng lực và nhu cầu của các bên

Pursant to the capacity and the needs of parties

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng cửa hàng này sau đây gọi tắt là (Hợp đồng) được lập vào ngày ……….. tháng ……….. năm …………. Giữa các bên sau đây:

This contract of assignment of shop use rights hereinafter refereed as (Contract) is enterred into [insert day/month/year]between the following parties:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: ..................................................................................................................................................

THE TRANSFEROR: ..........................................................................................................................................................

Giấy CMND số:.................... Ngày cấp:....................... Nơi cấp:..........................................................................................

ID number:................................ issued by:............................... on......................................................................................

Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................................................................

The permanent residential address:......................................................................................................................................

Nơi ở hiện tại:....................................................................................................................................................................

The current residential address: ...........................................................................................................................................

 

Mã số doanh nghiệp: .................... Ngày cấp: ............................. Nơi cấp: ..........................................................................

Certificate of Incorporation number:......................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................................................................

Head office address: ..........................................................................................................................................................

Điện thoại : ........................................................................................................................................................................

Phone number: ..................................................................................................................................................................

Fax: ..................................................................................................................................................................................

Số tài khoản: ................................ tại Ngân hàng: ..............................................................................................................

Account number: .............................at The Bank: ...............................................................................................................

 

Sau đây gọi tắt là “Bên A”

Hereinafter refferred to  as “Party A”

 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG: ........................................................................................................................................

THE TRANFEREE: ............................................................................................................................................................

Giấy CMND số:.................... Ngày cấp:....................... Nơi cấp:..........................................................................................

ID number:................................ issued by:............................... on......................................................................................

Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................................................................

The permanent residential address:......................................................................................................................................

Nơi ở hiện tại:....................................................................................................................................................................

The current residential address: ...........................................................................................................................................

 

Mã số doanh nghiệp: .................... Ngày cấp: ............................. Nơi cấp: ..........................................................................

Certificate of Incorporation number:......................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................................................................

Head office address: ..........................................................................................................................................................

Điện thoại : ........................................................................................................................................................................

Phone number: ..................................................................................................................................................................

Fax: ..................................................................................................................................................................................

Số tài khoản: ................................ tại Ngân hàng: ..............................................................................................................

Account number: .............................at The Bank: ...............................................................................................................

 

Sau đây gọi tắt là “Bên B”

Hereinafter refferred to as “Party B”

Các bên đồng ý ký kết hợp đồng với nội dung sau :

Both parties agree to sign contracts with the following content:

 

Điều 1 : Đối tượng chuyển nhượng

Article 1 : Object of the contract 

- Bên A đồng ý chuyển nhượng cho bên B:

- Party A agree to transfer Party B:

+ Cửa hàng : .....................................................................................................................................................................

+ Shop : ............................................................................................................................................................................

+ Địa chỉ : .........................................................................................................................................................................

+ Address : .......................................................................................................................................................................

+ Mục đích sử dụng  : ........................................................................................................................................................

+ Purpose of use : .............................................................................................................................................................

-Hợp đồng cho thuê cửa hàng (nếu có)

- Contract of shop renting (if any)

- Tài sản bao gồm:

- Property including:

+ Bàn .......................................................  (cái)

+ Tables ..................................................  (peace)

+ Ghế ......................................................  (cái)

+ Chair ...................................................  (peace)

+ Các thiết bị khác: ............................................................................................................................................................

+ Other devices: ................................................................................................................................................................

 

Điều 2 : Giá chuyển nhượng là :........................................................................................................................................

Articles 2 : The purchase prices : .....................................................................................................................................

 

Điều 3 : Thời hạn và phương thức thanh toán

Article 3 : Time and mode of payment

3.1 Thời hạn thanh toán

3.1 Time of payment

- Bên B đồng ý mua cửa hàng của Bên A với giá là:..................... , sẽ thanh toán thành 2 đợt

- Party B agrees to buy the shop of Party A with prices: ................, pay in 2 times

+ Đợt 1: Bên B thanh toán cho Bên A ............................... ,... ...... (%) tổng giá trị của cửa hàng sang nhượng.

+ Phase 1: Party B shall pay Party A ................................. , ..  (%) of the total value of the shop.

+ Đợt 2 : …………….., ………….(%) giá trị còn lại, kể từ ngày bên A hoàn thành thủ tục chuyển nhượng.

+ Phase 2: ……………, ………… (%)  of the remaining amount, since Party A completed transfer procedures.

3.2 Hình thức thanh toán

3.2 Mode of payment

- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Payment by cash or bank transfer

- Khi Bên B thanh toán đợt 1 cho Bên A, Bên A có nghĩa vụ ghi lai chứng từ chứng nhận việc đã thanh toán của Bên B theo qui định của pháp luật.

- When Party B 1st payment to Party A, Party A is obliged to proof of payment certificate has been in accordance with the law.

 

Điều 4 : Quyền và nghĩa vụ của các bên

Article 4 : Rights and obligations of both parties

4.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1 Rights and obligations of the Party A

- Cửa hàng chuyển nhượng hiện thuộc quyền sở hữu của Bên A và không có tranh chấp

- Store the current transfer of ownership of Party A and not disputed

- Đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người sử dụng cửa hàng từ trước cho đến khi ký hợp đồng này.

- Has fulfilled the obligations of users shop before signs this contract.

- Chưa chuyển nhượng hay hứa chuyển nhượng cửa hàng cho người khác.

- No transfer or assignment of the shop promised to others.

- Chuyển nhượng cửa hàng cho Bên B đúng thời gian theo quy định của Hợp đồng này.

- Transfer the shop to Party B on time according to the provisions of this contract.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B

4.2 Rights and obligations of Party B

- Trong trường hợp Bên A không  cho phép bên B sử dụng tên thương hiệu đã đăng ký thì bên B phải đăng ký mới với hình thức hộ kinh doanh.

- In case Party A is not allowed to use the brand name was registered, Party B shall be registered with the form of household business.

- Tự cam kết có đủ điều kiện để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng của hàng.

- Commitments are eligible to receive transfer of rights to use shop

- Bên B có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ cho bên A các khoản tiền theo thỏa thuận

- Party B is obliged paid in full for Party A payments according to the agreement.

 

Điều 5. Giải quyết tranh chấp

Article 5. Dispute resolution

- Tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng này hoặc việc vi phạm hợp đồng sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng trên tinh thần thiện chí, hợp tác. Nếu thương lượng không thành thì vụ việc sẽ được đưa ra cơ quan Trọng tài hoặc tòa án có thẩm quyền tại …………… xét xử. Quyết định của tòa án là chung thẩm và có hiệu lực cưỡng chế thi hành với các bên có liên quan. Bên thua phải chịu toàn bộ án phí và các chi phí khác (nếu có), trừ khi có thỏa thuận khác.

- Any disputes arising in reaction to this present agreement or the breach of this present agreement shall be settled firstly be negotiation under goodwill, cooperativeness. Should the negotiation fail, the matter shall be submitted to Arbitration agency or  the competent court in ……………. for settlement . And the Court's decision will be considered as final and binding on all concerning parties to execute. The Court charges and other expenses, if any, must be born by the losing party, unless otherwise agreed.

 

Điều 6. Thay đổi và bổ sung các điều khoản của hợp đồng

Article 6. Change and suppliment to the terms of contract

- Trên đây là toàn bộ thỏa thuận giữa các Bên liên quan đến các vấn đề quy định về Hợp đồng.

- The above is the entire agreement between the parties related to the issues regulation in the Contract.

- Mọi sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng này có giá trị khi được lập bằng văn bản và có chữ ký của Các Bên.

- All change and supplement to this agreement to valid when made in writing and signed by the Parties.

- Nếu một quy định bất kỳ của Hợp đồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu hoặc không thực thi được, Các Bên sẽ xem như tất cả các quy định còn lại của Hợp đồng này có giá trị, thực thi được và được Các Bên tuân thủ.

- If any provision of this Contract is declared invalid or unenforceable by the Court, the Parties will consider provisions of this Agreement as valid, and complied with by the Parties.

 

Điều 7. Hiệu lực của hợp đồng

Article 7. Effect of agreement

Bên A và Bên B xác nhận và đồng ý rằng Hợp Đồng này phản ảnh sự thỏa thuận và hiểu biết giữa các bên liên quan đến việc chuyển nhượng cửa hàng, giá mua phải thanh toán, và phương thức thanh toán.  Bên A và Bên B còn xác nhận và đồng ý rằng không có điều nào trong Hợp Đồng này, hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến Hợp Đồng này, bằng bất kỳ cách nào giới hạn hoặc làm ảnh hưởng đến, hoặc có thể được hiểu là giới hạn hoặc làm ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc sự thực thi của bất kỳ các hợp đồng khác.

Party A and Party B acknowledge and agree that this Agreement reflects the agreement and understanding between them in relation to transfer of shop, the purchase prices to be paid, and the method of payment.  Party A and Party B further acknowledge and agree that nothing contained in this Agreement, or arising from or in connection with this Agreement, in any way limits or prejudices, or may be construed as limiting or prejudicing, the validity or enforceability of any other agreements.

 

Điều 8. Luật điều chỉnh

Article 8. Governing law

Hợp Đồng này được điều chỉnh và được diễn giải phù hợp với các quy định của luật Việt Nam.

This Agreement is governed by and shall be construed in accordance with the laws of Vietnam.

 

Điều 9. Các nội dung khác

Article 9. Miscellaneous

- Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 02 (hai) bản.

- This present agreement is made into 04 [four] copies in Vietnamese and English languages of the equal validity. Each party will keep 02 [two] copies.

- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các điều khoản và điều kiện quy định trong hợp đồng này. Mọi thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung một hay nhiều điều khoản, điều kiện của hợp đồng này phải được cả 2 bên thỏa thuận bằng văn bản và lập thành phụ lục hợp đồng.

- Both parties undertake to perform strictly and fully the articles and conditions stipulated in this present agreement. Any/all smendment, cancellation or addition of one or more terms, conditions of this present Agreement must be agreed by both parties in writing ad must be made into relevant annex.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.