CÔNG TY ……….…….

Số: …………

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------&--------

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

 

 Công ty ........ số ...... ngày… tháng … năm.................................................................................

 Vào lúc … , ngày … tháng … năm … , tại trụ sở Công ty .......................... , ............................

Chúng tôi gồm có:

 

  1. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN :  (gọi tắt là bên A):

Là ông/bà: ........................................... Sinh ngày…....................................…..........................

Hiện là thành viên Công ty  ….......................................…........................................................

CMNN/Hộ chiếu số: …….………..............do ................................. cấp ngày .........................

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................................................

 

  1. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN : (gọi tắt là bên B):

Là ông/bà: ................................................ Sinh ngày: ..............................................................

CMNN/Hộ chiếu số:……...........................do .......................................... cấp ngày ................

Chỗ ở hiện tại: ...........................................................................................................................

 

Hai bên lập Hợp đồng chuyển nhượng vốn và cam kết như sau:

 

Điều 1:  Bên A hiện có số vốn góp trong vốn điều lệ của Công ty …..................... là ................................VND chiếm .............% vốn điều lệ của Công ty (Giấy chứng nhận phần vốn góp số ............... do Công ty cấp lần ....... ngày ...............). Nay đồng ý chuyển nhượng lại một phần vốn góp cho bên B với giá là ................................tương đương với ..........% vốn điều lệ Công ty.

 

Điều 2:  Bên B đồng ý mua một phần vốn góp của bên A nêu trên với giá bên A đã đưa ra trên đây và chấp nhận số vốn của mình nhận chuyển nhượng từ bên A trong vốn điều lệ của Công ty ............. vẫn là ......................................chiếm ...............%  vốn điều lệ Công ty.

Điều 3:  Phương thức, thời hạn thanh toán, địa điểm thanh toán và căn cứ xác nhận việc thanh toán.

v  Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam (bằng chuyển khoản).

 

 

 

 

v  Thời hạn thanh toán: Bên nhận chuyển nhượng thanh toán cho bên chuyển nhượng .............. tổng giá trị hợp đồng là ................................trong thời gian …… ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

v  Xác nhận việc thanh toán: Việc thanh toán tiền chuyển nhượng vốn giữa hai bên mua và bán khi thanh toán xong được thiết lập thành văn bản, có xác nhận của Công ty, sẽ làm căn cứ để Công ty thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên Công ty.

 

 

Điều 4:  Cam kết chung và hiệu lực của Hợp đồng:

-          Các bên có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết nêu trên và đôn đốc Công ty  việc đăng ký thay đổi nội dung về thành viên của Công ty.

-          Bên B có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong điều lệ Công ty và thừa kế toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của bên A trong Công ty tương ứng với số vốn, phần vốn góp đã chuyển nhượng nêu trên.

-          Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và kết thúc khi Công ty hoàn thành việc đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong Công ty theo Hợp đồng này.

-          Hợp đồng này được lập thành……bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ................bản,..................bản lưu trong hồ sơ tại Công ty và dùng ....................... bản để đăng ký thay đổi thành viên của Công ty./.

 

 

BÊN BÁN (BÊN A)                                                   BÊN MUA (BÊN B)

 

 

 

 

 

                                   

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.