Giá: 17.000 đ

 

Số HĐ: ………. /HĐS-CA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------***----------               

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 25  tháng 7  năm 2018

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TỐI ƯU HÓA CÔNG CỤ TÌM KIẾM GOOGLE CHO WEBSITE

- Căn cứ Luật thương mại năm 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào nhu cầu của hai bên.

Chúng tôi gồm:

Bên A - Bên sử dụng dịch vụ:

 

 

Người đại diện:

 

Chức vụ

 

 

Địa chỉ:

 

 

Số điện thoại:

 

 

 

Mã số thuế:

 

 

Địa chỉ email:

 

Website:

 

Bên B - Bên cung cấp dịch vụ:

 

 

Người đại diện:

 

Chức vụ

 

 

Địa chỉ:

 

 

Số điện thoại:

 

 

 

Mã số thuế:

 

 

Chủ tài khoản

 

 

Số tải khoản:

 

 

Địa chỉ email:

 

 

Điều 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

1.      Hình thức: Sau khi bàn bạc, Bên A và B thỏa thuận ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tối ưu công cụ tìm kiếm trên Google.com.vn với nội dung công việc như sau:

·        Bên B sẽ thực hiện các phương pháp tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho …… phần trăm (bằng số:…….) trên tổng số các từ khóa được đính kèm trong phụ lục của hợp đồng này nằm trên vị trí xếp hạng từ vị trí …. đến ….. (top….) (không tính các vị trí chạy quảng cáo Google Adword) trên website www.Google.com.vn kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Lưu ý: Những từ khóa được bên A ghi chú là “bắt buộc” phải nằm trong tổng số phần trăm (bằng số:…….) từ khóa được xếp hạng từ vị trí …. đến ….. (top….) không tính các vị trí chạy quảng cáo Google Adword) trên website www.Google.com.vn

·        Bên B sẽ thực hiện dịch vụ tối ưu hóa tổng thể website cho bên A với cam kết …….. (bằng số:…….) người dùng/tháng đến từ công cụ tìm kiếm www.Google.com.vn

2.      Thời gian đẩy từ khóa tính từ ngày bên A cung cấp thông tin quản trị Hosting, admin truy cập trang quản trị và domain của trang web cần SEO cho Bên B.

3.      Từ khóa: Chúng tôi phân biệt từ khóa có dấu và không dấu. Khi đánh giá kết quả thì phải sử dụng từ khóa đúng như đã đăng ký trong hợp đồng trên bất kỳ trình duyệt nào không tính lưu cache.

4.      Khi tìm kiếm để kiểm tra kết quả phải viết chính xác như các từ khóa đã đăng ký trong điều khoản 1.

Điều 2: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN:

1.      Khoản phí dịch vụ quảng cáo này được bên A thanh toán cho bên B bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản vào tài khoản của bên B vào tuần đầu tiên của mỗi quý với số tiền là (bằng chữ: ba mươi sáu triệu đồng) 

2.      Nếu quá hạn mà bên A chưa thanh toán, bên A phải chịu phạt hợp đồng, mức phạt là 0.1% giá trị phần chậm thanh toán cho một tuần trễ hạn (0,1%/tuần).

3.      Nếu bên A yêu cầu bên B xuất hóa đơn GTGT thì bên B sẽ thu thêm 10% VAT.

Điều 3: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1.      QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A:

1.      Bên A có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về nội dung, cấu trúc của các website đã được nêu ở điều 1 của bên A cho bên B.         

2.      Bên A có nghĩa vụ thực hiện theo các tư vấn của bên B theo sự thỏa thuận của hai bên để tối ưu hóa cấu trúc và nội dung các website đã được nêu ở điều 1 của bên A. Trong trường hợp bên A đồng ý giao quyền truy nhập vào máy chủ để sửa mã nguồn của trang web, bên B có thể thực hiện việc chỉnh sửa mã nguồn và cấu trúc trang web. Tuy nhiên, mọi chỉnh sửa phải được sự đồng ý của bên A, trong trường hợp bên A nhận thấy sự chỉnh sửa ảnh hưởng tới hoạt động của website thì bên A có quyền yêu cầu bên B khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

3.      Bên A có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng theo nội dung và các điều khoản đã ký kết.

4.      Bên A có trách nhiệm thanh toán chi phí cho bên B theo thỏa thuận của hợp đồng.

5.      Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong trường hợp bên B không thực hiện được việc đưa kết quả tìm kiếm của các từ khóa quy định ở điều 1 trong kết quả tìm kiếm của Google.com.vn trong thời hạn hợp đồng tính từ ngày ký hợp đồng.

2.      QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B:

1.      Bên B có nghĩa vụ thực hiện tối ưu hóa trang web các website đã được nêu ở điều 1 của bên A theo đúng thỏa thuận nêu trong hợp đồng.

2.      Bên B có nghĩa vụ thông báo tiến độ và mức hoàn thành công việc cho bên A vào ngày 30 mỗi tháng

3.      Bên B có quyền yêu cầu bên A cung cấp các thông tin về nội dung, cấu trúc của các website đã được nêu ở điều 1 của bên A.

4.      Trong trường hợp bên A đồng ý giao quyền truy cập máy chủ để sửa mã nguồn của trang web, bên B có nghĩa vụ thực hiện việc chỉnh sửa mã nguồn nhưng không thay đổi cấu trúc web hiện nay và chỉ được phép chỉnh sửa sau khi được sự chấp nhận của bên A.

5.      Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nếu bên A cố tình không tuân thủ các kỹ thuật SEO theo quy định do bên B đưa ra và có bằng chứng xác thực về việc này nếu trước đó đã có sự nhắc nhở của bên B hoặc bên A không cung cấp thông tin quản trị Hosting và domain cho Bên B trong thời gian 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

6.      Bên B có nghĩa vụ không để lộ thông tin bí mật của bên A giao cho mà có thể làm tổn hại đến kinh doanh của bên A. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu thông tin bị rò rỉ hoặc thất thoát, bên B sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường theo mức độ thiệt hại cho bên A.

7.      Bên B có quyền nhận chi phí dịch vụ như thỏa thuận trong hợp đồng.

VI: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

1.      Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày được hai bên ký kết.

2.      Các bên cam kết nghiêm túc thực hiện các nội dung đã thỏa thuận tại hợp đồng này, nếu trong 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hợp đồng từ phía bên B, nếu bên A không thực hiện theo đúng điều 2 của hợp đồng này thì coi như hợp đồng không có giá trị.

3.      Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung hợp đồng, các bên phải cùng thỏa thuận ký kết phụ lục hợp đồng, có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền ký kết.

4.      Khi xảy ra tranh chấp hoặc vi phạm hợp đồng thì các bên chủ động thông báo cho nhau và giải quyết trên tinh thần thương lượng, hai bên cùng có lợi. Nếu hai bên không tự giải quyết được thì sau 30 ngày kể từ ngày xảy ra tranh chấp, sự việc được đưa ra Tòa án Kinh tế TP.HCM giải quyết. Phán xét của tòa án là quyết định cuối cùng để các bên thực hiện phần trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.

5.      Hợp đồng này được lập thành 2 bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 1 bản để thực hiện.

 

           

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

                                     

                                            

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH TỪ KHÓA CẦN SEO

Số HĐ: ………. /HĐS-CA

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất lập “Danh sách từ khóa cần SEO” số HĐ: ………. /HĐS-CA

STT

TỪ KHÓA CẦN SEO

GHI CHÚ

1

 

Bắt buộc

2

 

Bắt buộc

3

 

Bắt buộc

4

 

 

5

 

 

6

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.