[Công ty]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

Chúng tôi, một bên là Bà(Ông):........................................................................................................

Chức vụ:............................................................................................................................................            

Đại diện cho:......................................................................................................................................            

Điện thoại:.................................................................. Fax................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................................

Và một bên là Ông(Bà): ............................................. Giới tính:.......................................................            

Ngày sinh:................................................................... Trình độ học vấn...........................................

CMND số:............................. Nơi cấp:.......................................... Ngày cấp:...................................

Địa chỉ thường trú:............................................................................................................................

Thỏa thuận ký hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

-        Loại hợp đồng lao động: Thời vụ dưới 3 tháng

-        Từ ngày …… tháng …… năm …… đến ngày …… tháng …… năm …….

-        Địa điểm làm việc:....................................................................................................................

-        Công việc phải làm:..................................................................................................................

-        Cấp bậc:....................................................................................................................................

Điều 2: Chế độ làm việc

-        Thời giờ làm việc: không quá …… giờ/ngày.

-        Được cấp phát những dụng cụ làm việc theo yêu cầu thực tế của công việc.

Điều 3: Quyền lợi, nghĩa vụ và cam kết của Người lao động

          1. Quyền lợi

-        Mức lương: …………/h,  đã bao gồm (tiền cơm, BHXH, BHYT và tiền nghỉ hàng năm).

-        Nhân viên được thanh toán lương cho thời gian thực hiện thử việc tại nhà hàng.

-        Mức lương sẽ thay đổi theo mức lương vùng quy định khi có sự điều chuyển nhà hàng làm việc.

-        Hình thức trả lương:.................................................................................................................

-        Được trả lương vào ngày …… hàng tháng. Nếu ngày …… trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp.

-        Chế độ nâng lương: theo quy định của Công ty.

-        Trang bị bảo hộ lao động: theo quy định của Công ty.

-        Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ, tết): theo quy định của Luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

-        Chế độ đào tạo: được tham gia khóa đào tạo hội nhập và các khóa đào tạo khác do Công ty tổ chức.

          2. Nghĩa vụ

-        Hoàn thành những công việc đã cam kết theo hợp đồng lao động, tuân thủ lệnh phân công công việc, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm.

-        Bồi thường vi phạm vật chất: theo quy định của Công ty.

          3. Cam kết

          Người lao động cam kết thực hiện việc nộp thuế TNCN theo quy định của Luật Thuế TNCN (nếu có).

Điều 4: Quyền hạn và nghĩa vụ củ Người sử dụng lao động

-        Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc,…).

-        Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của Luật lao động. Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động của Công ty.

-        Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

-        Thanh toán đầy đủ, đúng hạn của chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa thuận lao động tập thể.

Điều 5: Điều khoản thi hành

-        Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng theo Nội quy, quy định và Thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

-        Hợp đồng lao động được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản.

-        Hợp đồng được kí tại: ngày … tháng … năm …

 

 

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Kí và ghi rõ họ tên)

 

 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Kí, ghi rõ họ tên và chức vụ)

Xác nhận đã nhận 01 bản HĐLD

(Kí tên)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.