TÊN CÔNG TY___________

Số/No. ………………..

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số:............

 

Chúng tôi, một bên là: .................................................................................................................      

Mã số đăng kí kinh doanh: ..........................................................................................................

Trụ sở: .........................................................................................................................................

Đại diện bởi: ................................................................................................................................

Chức vụ: .....................................................................................................................................

(Sau đây gọi tắt là “ Người sử dụng lao động” hoặc “Công ty”)

 

Và một bên: .................................................................................................................................

Sinh ngày:    ................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................................

CMND số....................................................................................................................................

Cấp ngày........................................................ Ngày cấp:.............................................................

(Sau đây gọi tắt là “Người lao động”)

 

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

 

ĐIỀU 1. THỜI HẠN VÀ CÔNG VIỆC HỢP ĐỒNG

-                Loại hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động có thời hạn ……..  tháng

-                Từ ngày ……………………………….... đến................................................................

-                Thời gian thử việc: ..........................................................................................................

-                Địa điểm làm việc:............................................................................................................

.........................................................................................................................................

-                Chức danh chuyên môn: .................................................................................................

-                Chức vụ (nếu có): ...........................................................................................................

-                Công việc phải làm: .........................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

ĐIỀU 2.  CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

-                Thời giờ làm việc: ……… giờ/ngày

Sáng: ...............................................................................................................................

chiều:................................................................................................................................  

-                Được cấp phát những dụng cụ làm việc: được trang bị theo nhu cầu công việc

 

ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

1.              Quyền lợi

-                Phương tiện đi lại làm việc:..............................................................................................

-                Mức lương hoặc tiền công: .............................................................................................

-                Hình thức trả lương:.........................................................................................................

-                Phụ cấp: theo quy định của Công ty

-                Được trả chậm nhất vào ngày  …………. Của tháng tiếp theo.

-                Tiền thưởng: Theo chính sách của Công ty theo từng thời kì

-                Chế độ nâng lương: trên cơ sở hiệu quả công việc và chính sách của Công ty.

-                Được trang bị bảo hộ lao động gồm: được Công ty cấp phát theo yêu cầu của công việc.

-                Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết): theo quy định pháp luật Lao động.

-                Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

-                Chế độ đào tạo: được đào tạo theo nhu cầu công việc và theo kế hoạch của Công ty.

2.              Nghĩa vụ:

-                Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

-                Tuân thủ, thực hiện cam kết bảo mật các thông tin của Công ty và khách hàng của Công ty.

-                Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.. . .

-                Bồi thường vi phạm và trách nhiệm vật chất theo quy định nội bộ của Công ty và theo pháp luật.

 

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1.         Nghĩa vụ

-                Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những nội dung đã cam kết trong hợp đồng lao động.

 

-                Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

 

2.         Quyền hạn

-                Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc. . .)

-                Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của Công ty (nếu có).

 

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

-                Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thỏa ước tập thể, trường hợp thỏa ước tập thể không có quy định thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

-                Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày ký. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

-                Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày...................................................................................

Hợp đồng này làm tại................................................................................................................... vào ngày  

 

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

 

 

___________________________

Họ tên: ........................................

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

 

 

___________________________

Họ tên: .........................................

Chức vụ: .......................................

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.