[ Tên công ty] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
….., ngày..... tháng..... năm......
 
HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO BANNER WEBSITE
Số:.......
Căn cứ Luật Thương mại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Căn cứ Luật Quảng cáo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Sau khi xem xét yêu cầu của CÔNG TY TNHH ABC và khả năng cung cấp dịch vụ quảng cáo của CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN XYZ.
Hôm nay, ngày..... tháng … năm....., chúng tôi gồm:
Bên A: CÔNG TY TNHH ABC
Đại diện:                        Mr. Nguyễn Văn A
Chức vụ:                       
Địa chỉ:                          
Điện thoại:                                                        Fax:
Tài khoản số:                                            
Tại Ngân hàng:             
Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN XYZ
Đại diện:                       Mr. Nguyễn Văn B
Chức vụ:                      
Địa chỉ:                        
Điện thoại:                                                                                          Fax:
Tài khoản số:               
Tại Ngân hàng:            
Mã số thuế:                  
Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ quảng cáo với nội dung như sau:
ĐIỀU I: DỊCH VỤ CUNG CẤP
Bên B cung cấp dịch vụ quảng cáo cho Bên A như sau:
 
QUẢNG CÁO CHO ……………..
 
Vị trí banner
S.lượng
(Banner)
Kích thưc
(Pixel)
Thời gian
(Tuần)
Đơn giá
(VND/tuần
)
Thành tiền
(VND)
Banner bên phải cố định 2, mục THỜI TRANG, chia sẻ 3, web: xyz.com.vn  
 
 
 
   
 
 
 
Cộng      
Thuế GTGT 10%      
Tổng cộng      
 
Banner được thiết kế theo kiểu GIF động (không quá 40 kb). Không sử dụng thiết kế flash. Trong thời gian quảng cáo, bên A chỉ được thay đổi, chỉnh sửa thiết kế … lần tối đa kể từ khi Bên B thiết kế lần đầu cho bên A. Quá số lần chỉnh sửa trên, bên A phải chịu chi phí thiết kế.
ĐIỀU II: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
2.1 Bên A thanh toán cho bên B 100% giá trị hợp đồng sau khi ký hợp đồng, trước khi đăng banner.
2.2 Bên B phát hành hóa đơn GTGT cho bên A ngay sau khi Bên A hoàn tất việc thanh toán.
2.3 Bên A phải đảm bảo thanh toán cho bên B theo đúng thời hạn ghi trong hợp đồng. Nếu việc thanh toán bị chậm hơn, bên A phải chịu phạt lãi quá hạn là..... tổng giá trị hợp đồng đối với mỗi ngày chậm thanh toán.
2.4 Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản về tài khoản số…………………của Công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến XYZ, tại Ngân hàng ………………….. Phương thức thanh toán này là duy nhất và không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.
ĐIỀU III: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A
3.1 Cung cấp đầy đủ thông tin để thiết kế banner 04 ngày trước khi đăng.
3.2 Không được sử dụng các dịch vụ Internet vào mục đích gây rối trật tự xã hội, phá hoại an ninh quốc gia, làm tổn hại thuần phong mỹ tục hay kinh doanh bất hợp pháp.
3.3 Bên A có trách nhiệm theo dõi việc đưa banner lên website.
3.4 Tối đa 05 ngày, kể từ ngày kết thúc việc đưa banner, bên A không có thắc mắc, khiếu nại (bằng văn bản) thì được hiểu là hai bên đã cùng nhất trí nghiệm thu xong hợp đồng.
3.5 Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin quảng cáo.
3.6 Tuân thủ theo các quy định pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp bản quyền.
3.7 Tuân thủ theo các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet và các điều khoản quy định trong hợp đồng này. Trong trường hợp có vi phạm, Bên A sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.
ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM BÊN B
4.1 Hoàn thành việc đưa banner của bên A lên website theo đúng thời gian đăng quảng cáo tại Điều I.
4.2 Cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung đã thoả thuận trong hợp đồng.
4.3 Nhanh chóng giải quyết các khiếu nại của bên A về chất lượng dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm của bên B.
4.4 Hướng dẫn bên A thực hiện đúng các quy trình khai thác dịch vụ và các quy định pháp luật hiện hành.
4.5 Có quyền đơn phương tạm ngừng hoặc chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp bên A sử dụng dịch vụ không theo đúng các cam kết trong hợp đồng này.
4.6 Bên B không chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin trên các trang website được liên kết từ các đường links và các banner của bên A.
ĐIỀU V: TẠM NGƯNG, TẠM CẮT, HUỶ, THAY ĐỔI HỢP ĐỒNG
5.1 Tạm ngưng
  • Bên B sẽ tạm ngưng một hoặc tất cả dịch vụ trong hợp đồng này sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của bên A.
  • Thời gian tạm ngưng dịch vụ không quá 7 ngày tính từ ngày bên B nhận được văn bản của bên A
  • Nếu quá thời hạn tạm ngưng nói trên, bên A không đưa quảng cáo lên thì bên B có quyền tính tiền những ngày ngưng nói trên như có đăng quảng cáo.
5.2 Tạm cắt
  • Bên B sẽ tạm cắt dịch vụ của bên A nếu bên A vi phạm một trong các điều khoản qui định trong hợp đồng này.
  • Dịch vụ chỉ được bên B mở lại trong trường hợp bên A chấm dứt việc vi phạm các điều khoản qui định trong hợp đồng này trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của bên B về việc vi phạm.
  • Nếu việc tạm cắt dẫn đến việc huỷ hợp đồng do lỗi của bên A thì bên A phải thanh toán cho bên B theo quy định tại mục 5.3. Trong thời gian bên A vi phạm, bên A vẫn phải thanh toán phí quảng cáo.
5.3 Huỷ hợp đồng
      Nếu bên A đơn phương huỷ hợp đồng trước thời hạn, thì bên A phải thanh toán cho bên B tiền quảng cáo trong thời gian bên B đã đăng theo mức giá tương ứng với khoản thời gian đó. Ngoài ra bên A còn phải thanh toán cho bên B tiền thiệt hại bằng 50% giá trị hợp đồng chưa thực hiện.
5.4 Thay đổi khác
  • Trường hợp bên A thay đổi vị trí, kích thước, thời gian đăng banner, phải có văn bản đề nghị bên B trước 5 ngày để giải quyết. Nếu sự thay đổi dẫn đến giảm giá trị hợp đồng thì bên A phải thanh toán thêm 50% giá trị chênh lệch hợp đồng khi thay đổi.
  • Trường hợp bất khả kháng (thiên tai, bão lụt, khủng bố, Nhà nước dừng hoạt động của website,... ) bên B được quyền ngừng cung cấp dịch vụ mà không phải chịu phạt. Khi đó bên A chỉ phải trả tiền cung cấp dịch vụ trong thời gian chưa gián đoạn.
  • Trường hợp website bị gián đoạn trên diện rộng do sự cố của đơn vị cung cấp dịch vụ internet, bên B sẽ có trách nhiệm bù số ngày quảng cáo bị gián đoạn cho bên A ngay sau khi khắc phục được sự cố.
ĐIỀU VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
6.1 Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
6.2 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì thì 2 bên chủ động thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Nếu hai bên không tự giải quyết được sẽ thống nhất chuyển vụ việc tới Toà án có thẩm quyền để giải quyết.
6.3 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời hạn đặt banner tại Điều 1. Khi hợp đồng hết hiệu lực, nếu hai bên tiếp tục gia hạn hợp đồng, hai bên sẽ ký kết phụ lục gia hạn hợp đồng theo bảng báo giá của thời điểm ký phụ lục.
6.4 Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau: Bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản
 
 
ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 
 
ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 
Họ và tên:....................................................
Chức vụ:......................................................
Họ và tên:....................................................
Chức vụ:......................................................
 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.