CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
AUTHORISATION AGREEMENT

 (Về việc: chuyển nhượng nhà ở)
(Ref: House Tranfer )

....................... ngày ............. tháng .............năm..............
[place], [date] 

Giữa/ by between
BÊN ỦY QUYỀN/
PRINCIPAL

Họ và tên:.........................................................................................................................................................................................

Full name:.........................................................................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................................................................................................................................................................

ID No.: ............................................................................................................................................................................................

Ngày cấp:........................................................................................................................................................................................

Date of issue: .................................................................................................................................................................................

Tại:..................................................................................................................................................................................................

Place of issue:.................................................................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú:.........................................................................................................................................................................

Permanent address: ......................................................................................................................................................................

Sau đây gọi là “Bên A

Hereinafter referred to as “Party A

Và/ And

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN/ ATTORNEY

Họ và tên:.......................................................................................................................................................................................

Full name:........................................................................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..............................................................................................................................................................

ID No.: ...........................................................................................................................................................................................

Ngày cấp:.......................................................................................................................................................................................

Date of Issue: ................................................................................................................................................................................

Tại:.................................................................................................................................................................................................

Place of Issue:................................................................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú:.........................................................................................................................................................................

Permanent address: ......................................................................................................................................................................

Sau đây gọi là “Bên B

Hereinafter referred to as “Party B

 

XÉT THẤY/WHEREAS

Bên A đang sở hữu ngôi nhà có địa chỉ tại ………………………. ( sau đây gọi là “Nhà”) chi tiết cụ thể như sau:...............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Party A is owner of house being at ……………………………… (Hereinafter referred to as “ House”), details of the House is as follows:

Bên A đang thực hiện giao dịch chuyển nhượng Nhà cho ông/bà ……….. ( Sau đây gọi là “ Bên nhận chuyển nhượng”), căn cước công dân số …………….theo hợp đồng số ...................................

Party A is conducting a transfer of a house to Mr/Ms …………..(Hereinafter referred to as “ Tranferee”), ID no. …………………… in accordance with Agreement No. .................................................

Hai bên quyết định ký kết Hợp đồng ủy quyền thực hiện chuyển nhượng nhà  (Sau đây gọi là “Hợp đồng”) vớí các nội dung sau đây:

The Parties hereby agree to sign this Authorisation Agreement concerning to transfer house (hereinafter referred to as “Agreement”):

  

Điều 1. Phạm vi ủy quyền

Article 1.  Scope of Authorization

Bên A ủy quyền cho Bên B để thay mặt bên B ký kết Hợp Đồng Chuyển Nhượng Nhà và thực hiện thủ tục chuyển nhượng đối với Nhà. Cụ thể như sau:

Party A authorizes Party B, on be half of Party B to sign House Transfer Agreement  and excutes procedure House Transfer as follows:

 • Bên B thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế trước bạ, thuế thu nhập cá nhân (nếu có);
  Party B shall perform all procedures concerning the Stamp duty, personal income tax arising (if any);

 • Bên B thực hiện các thủ tục liên quan đến sang tên quyền sở hữu nhà ở tại cơ quan có thẩm quyền;
  Party B shall conduct the registration of change of the house owner at a competent authorities as required by the laws;

 • Cung cấp các thông tin liên quan đến nhà ở cho Bên nhận chuyển nhượng hoặc cá nhân/tổ chức liên quan việc chuyển nhượng nhà;
  Party B shall provide information relating to the House to tranferee or individual/organization who concern House tranfer.


Điều 2. Thời hạn ủy quyền

Article 2. Term of authorization

Thời gian ủy quyền ("Thời hạn") bắt đầu từ ngày ……tháng ….. năm …… đến  ……............................. Khi kết thúc thời hạn ủy quyền mà bên được ủy quyền chưa thực hiện xong công việc ủy quyền thì hai bên có thể thỏa thuận gia hạn hợp đồng;

Term of authorization (the "Term") shall be from ……......... to ……..................................................… When the term of this Agreement expires and the authorised work has not been completed, the Term may be extended as agreed by the Parties.
 

Điều 3. Thù lao

Article 3. Commission

Giá trị hợp đồng là ……………….. ( bằng chữ: ……………) VNĐ (chưa bao gồm thuế VAT)

Value of the Agreement  is ………………….( in words:……………) VNĐ ( VAT inclusive )

Phương thức thanh toán: Bên A thanh toán tiền thù lao thông qua tài khoản ngân hàng của A (chi phí chuyển khoản do Bên A chi trả);

Method of payment: Party A shall make payments to Party B by bank transfer to the accounts designated by Party B ( transfer fee shall be incurred by Party A);

 

Bên  A sẽ thanh toán lần đầu là ……………………( bằng chữ: …………) đồng cho Bên B tương đương với ………… ( bằng chữ: ………..) % giá trị của Hợp đồng trong vòng …………( in words: ……………) ngày làm việc kể từ ngày Bên B công chứng Hợp đồng chuyển nhượng Nhà ;

Party A shall make the first payment of ……………….. to Party B, making up ………..(in words: ………….)% value of the Agreement within ……….( in words:…………) working days from the date in which Party B completes the notarization of the House transfer agreement at a competent notary office/

 

Bên A sẽ thanh toán lần cuối là ……………..( bằng chữ: ………….) đồng, tương ứng …………..( bằng chữ: ………….)% giá trị hợp đồng trong vòng ……………( bằng chữ: ………………) ngày làm việc kể từ ngày Bên B hoàn thành thủ tục chuyển nhượng Nhà;

Party A shall make the final payment of ………………..( in words: …………..) VNĐ, accounting for …………(in words: …………..) % value of the Agreement within ……….( in words:…………) working days from Party B completes the House transfer


Thông tin tài khoản của B

Details of bank account of Party B

 • Tên tài khoản:....................................................................................................................................

 • Số tài khoản:......................................................................................................................................

 • The name of  bank account:...............................................................................................................

 • Bank account No.: ............................................................................................................................


Điều 4. Cam kết của bên A

Article 4. Convenants of Party A

Bên A cam kết cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng Nhà một cách đầy đủ và trung thực cho Bên B;

Party A shall Provide information, documents in concern with the House transfer Agreement  in an adequate and honest manner.

Bên A chi trả  các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện công việc ủy quyền

Party A shall incur all expenditure arising during the performance of this Agreement;

Chịu trách nhiệm về công việc do Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Party A shall be responsible for the activities of Party B during the performance of this Agreement.


Điều 5. Cam kết của Bên B

Article 5. Convenants of Party B

Bên B sẽ báo cáo kịp thời, đầy đủ các vấn đề liên quan việc chuyển nhượng Nhà cho Bên A;

Party B shall promptly and adequately report all relavant issues concerning the House transfer to Party A;

Bên B sẽ bảo quản hồ sơ bên A cung cấp không bị hư hỏng;

Party B shall keep all documents provided by Party A in safety;

Bên B không được ủy quyền lại cho bên thứ 3 trừ các trường hợp sau:

Party B shall not  sub-authorize to any other third party, except:

 • Có sự đồng ý của bên ủy quyền;
  Having the consent of the Principal;

 • Do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể thực hiện được;
  Due to force majeure events that if the sub-authorization does not apply, the purposes of entering into the transaction for the interests of the principal would not be achieved.

 

Điều 6.Đơn phương chấm dứt hợp đồng

Article 6. Unilateral termination of  the authorization Agreement

Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào.

Party A has the right, at any time, to unilaterally terminate the performance of the Agreement;

Bên B được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Bên A không thực hiện hoặc thực hiện không đúng bất cứ điều nào trong hợp đồng này

Party B shall be entitled to unilaterally terminate the Agreement in case Party A fails to perform or improperly performs any obligations in this Agreement.


Điều 7.Điều khoản bảo mật

Article 7. Non-Disclosure Agreement

Bên B không được tiết lộ thông tin liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng Nhà với bất kỳ bên thứ 3 nếu không được sự đồng ý của Bên A;

Party B do not unveil information concerning House transfer Agreement with third party without the consent of Party A;


Điều 8.Cam kết khác

Article 8. Micellaneous 

Trong trường hợp một bên có hành vi vi phạm hợp đồng, bên đó sẽ bị phạt ...........% giá trị hợp đồng nếu các bên không có thỏa thuận khác;

When a party is in any breach of this Agreement, it shall be subject to a  fine equivalent to ............% of the value of Agreement if the Parties do not agree otherwise;

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày công chứng;

The Agreement takes effect from the date of notarization;

Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 02 (hai) bản;

This Agreement is made in 04 (four) copies in Vietnamese and English, with the equal legal validity. Each party keeps 02 (two) copies;

 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

ATTORNEY

BÊN ỦY QUYỀN

PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.