CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN,

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ Ở

 

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ………, Chúng tôi bao gồm các bên:

BÊN A: BÊN ỦY QUYỀN (chọn một trong các đề xuất dưới đây)

* Trường hợp tài sản là tài sản chung của vợ chồng:

Họ và tên: ......................................................................................... Sinh ngày: .............................

Số CMND: ............................................ Cấp ngày: ......................... Nơi cấp: ................................

Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................................

Điện thoại: ................................................................

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): .......................................................... Sinh ngày: .............................

Số CMND: ............................................ Cấp ngày: ......................... Nơi cấp: ................................

Điện thoại: ................................................................

Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................................

 

* Trường hợp tài sản là tài sản của cá nhân:

Họ và tên: ......................................................................................... Sinh ngày: .............................

Số CMND: ............................................ Cấp ngày: ......................... Nơi cấp: ................................

Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................................

Điện thoại: ................................................................

 

* Trường hợp tài sản là tài sản của tổ chức

Tên tổ chức: ......................................................................................................................................

Tên nước ngoài (nếu có): ..................................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): .........................................................................................................................

Trụ sở tại: ..........................................................................................................................................

Giấy phép hoạt động số: ……………………….. ngày …… tháng …… năm …… do …………………………………………… cấp.

Điện thoại: ................................................................ Email: ............................................................

Đại diện là: ........................................................................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................................

Số CMND: ............................................ Cấp ngày: ......................... Nơi cấp: ................................

Theo giấy ủy quyền số ………………….. ngày ………………… (nếu có).

 

BÊN B: BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên: ......................................................................................... Sinh ngày: .............................

Số CMND: ............................................ Cấp ngày: ......................... Nơi cấp: ................................

Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................................

Điện thoại: ................................................................

 

XÉT RẰNG:

-          Bên A là chủ sở hữu ngôi nhà số: ………….. đường …………….. phường (xã) ………… quận (huyện) ………… thành phố (tỉnh) …………… theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số:...................      ngày ....... tháng ......... năm ........... do ...........................................  cấp.

-          Hai bên đều có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và mong muốn thực hiện hợp đồng này.

 

Do đó, bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B với những thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Bên A ủy quyền cho Bên B quản lý, sử dụng toàn bộ ngôi nhà nêu trên. Nhân danh Bên A, Bên B thực hiện các việc sau đây :

-          Bảo quản và giữ gìn ngôi nhà, trong trường hợp ngôi nhà bị hư hỏng hoặc giảm sút giá trị, thì sửa chữa, khôi phục giá trị của ngôi nhà đó;

-          Được khai thác công dụng, hưởng lợi tức từ ngôi nhà nêu trên và thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng ngôi nhà.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền là........................ kể từ ngày ........ tháng ....... năm .........

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

3.1.            Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

-          Giao ngôi nhà và cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc được ủy quyền;

-          Chịu trách nhiệm về những việc đã giao cho bên B thực hiện;

-          Thanh toán cho bên B các chi phí hợp lý khi thực hiện các việc được ủy quyền;

-          Trả thù lao cho bên B với số tiền là .......................... (nếu có);

-          Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng hợp đồng ủy quyền này.

3.2.            Bên A có quyền yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi ủy quyền.

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

4.1.            Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

-          Bảo quản, giữ gìn các tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc ủy quyền;

-          Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho Bên A về tiến độ và kết quả thực hiện;

-          Giao cho Bên A ngôi nhà và các tài liệu, phương tiện nêu trên khi hết thời hạn ủy quyền.

4.2.            Bên B có các quyền sau đây:

-          Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực hiện công việc được ủy quyền;

-          Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được ủy quyền nêu trên và được nhận thù lao như đã thỏa thuận.

ĐIỀU 5: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị để  thực hiện.

ĐIỀU 6: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam kết sau đây:

6.1.            Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

6.2.            Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những nội dung đã thoả thuận trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

7.1.               Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng này, sau khi đã được nghe lời giải thích của Công chứng viên dưới đây.

7.2.               Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

 

BÊN A

(ký và ghi rõ họ và tên)

BÊN B

(ký và ghi rõ họ và tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.