CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

------o0o------

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ VỆ SINH NHÀ Ở

BÊN THUÊ DỊCH VỤ (GỌI LÀ BÊN A):

Họ và tên:…………………………..Ngày sinh:……………………………………..

SĐT:…………………………………CMND:……………………………………...

Địa chỉ:……………………………….

BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ VỆ SINH (GỌI LÀ BÊN B):

Công ty:…………………………………..Mã số thuế:…………………………………...

Do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/Thành phố:……………………Cấp ngày:…………………....

Địa chỉ:……….....................................................Điện thoại:……………………………….......

Đại diện là:………………………………Chức vụ:………………………………………….....

Giấy uỷ quyền số:……………………………………………………………………………….

Xét rằng:

Bên A đủ tư cách pháp lý và bên B là pháp nhân được thành lập hợp pháp theo Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp số . . . . . . . . . . do phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư . . . . . . . . . . cấp ngày …/…/… cùng đồng ý thông nhất để ký Hợp đồng với những nội dung như sau:

Điều 1: Nội dung dịch vụ

Hai Bên đồng ý rằng Bên B sẽ cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà ở (sau đây gọi là “Dịch Vụ”) cho Bên A với các thông tin chi tiết như sau:

1.1.  Địa điểm làm việc: tại nhà ở của A.

1.2.  Thời lượng làm việc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (không bao gồm các ngày Lễ, Tết /bao gồm các ngày Lễ, Tết)

1.3.  Thời gian làm việc hàng ngày: Từ . . . . . đến . . . . .h.

Điều 2: Phạm vi công việc

2.1.  Bên B cử nhân viên thực hiện các công việc vệ sinh theo yêu cầu của bên A sau khi đã thoả thuận

Điều 3: Trách nhiệm của Bên A

3.1.  Tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên Bên B có thể hoàn thành tốt công việc. Không được phép có những hành vi lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm hoặc xàm sỡ, quấy rối tình dục nhân viên của bên B.

3.2.  Thực hiện việc thanh toán theo Điều 5.

3.3.  Cam kết không tuyển dụng nhân viên của Bên B ít nhất trong thời hạn ba (3) tháng kể từ ngày kết thúc Hợp Đồng này, trừ trường hợp tuyển dụng rộng rãi trên thông tin đại chúng hoặc thông qua các đại lý tuyển dụng.

3.3 Bên A có trách nhiệm thông báo đến cán bộ công nhân viên bên A về việc nhân viên của bên B đến làm và cử người giám sát công việc.

3.4 Hướng dẫn đầy đủ cho bên B về các nguyên tắc, yêu cầu phải tuân theo khi nhân viên bên B làm việc.

3.5 Phản ánh kịp thời cho bên B về những tồn đọng trong công việc hoặc các vấn đề khác do lỗi của nhân viên bên B.

Điều 4: Trách nhiệm của Bên B

4.1. Bên B có trách nhiệm về việc trả các khoản lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thưởng cho nhân viên của mình và các khoản phải trả phải nộp khác cho cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam theo qui định có liên quan đến hợp đồng dịch vụ này. 

4.2. Bên B đảm bảo rằng việc thực hiện Dịch Vụ không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ cũng như môi trường nhà ở của bên A

4.3. Bên B có trách nhiệm cung cấp Nhân công, thiết bị và dụng cụ vệ sinh công nghiệp, máy móc và các hóa chất phục vụ cho công việc.

4.4 Cung cấp danh sách nhân viên của bên B và đảm bảo về nhân cách, lý lịch của đội ngũ nhân viên của mình. Trong quá trình làm việc nếu bên A không hài lòng về nhân viên của bên B thì bên A có quyền yêu cầu bên B thay người cho bên A.

4.5 Cam kết công nhân của mình phải tuyệt đối chấp hành và chịu trách nhiệm các quy định của bên A về an ninh, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và giữ bí mật các thông tin biết được của bên A.

4.6 Đảm bảo, chịu trách nhiệm và bồi thường 100% giá trị đối với việc làm mất mát, hư hỏng thiết bị, tài sản (nếu có) và các rủi ro về an toàn do bất cẩn hay thao tác làm không đúng trong quá trình thực hiện công việc, khi có căn cứ rõ ràng và biên bản xác nhận sự việc với sự chứng kiến của cả hai bên. Các hóa chất làm sạch của bên B đảm bảo không ảnh hưởng tới sức khỏe, tài sản và môi trường làm việc của bên A.

Điều 5: Phí dịch vụ

Phí dịch vụ theo Hợp Đồng này là: [ ] VNĐ/tháng, bằng chữ: [ ],

Điều 6: Phương thức thanh toán

6.1.Thanh toán bằng chuyển khoản.

Tên tài khoản: ..............................................................................................................................

Số tài khoản:.................................................................................................................................

Tại ngân hàng: .............................................................................................................................

Chi nhánh:....................................................................................................................................

6.2 Thời điểm thanh toán: 01 tháng/lần, được Bên A thanh toán cho Bên B vào 10 (mười) ngày đầu tiên của ký thanh toán. Nếu Bên A không thực hiện thanh toán cho bên B đúng hạn theo quy định của Hợp đồng này, ngoài việc phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán đó, bên A có nghĩa vụ thanh toán cho bên B một khoản lãi chậm trả với mức lãi suất chậm trả ….. %/ngày trên số tiền chậm trả cho thời gian tính từ ngày nghĩa vụ thanh toán đến hạn đến ngày bên A thực hiện việc thanh toán.

Điều 7: Thời hạn hợp đồng

7.1.  Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày … tháng .. năm .. và tiếp tục có hiệu lực cho đến hết ngày …tháng …năm ….

7.2.  Hợp Đồng có thể được gia hạn bằng văn bản thỏa thuận của Các Bên ít nhất là ba mươi (30) ngày trước ngày hết hạn hoặc hết thời gian gia hạn.

7.3.    Hợp Đồng này được chấm dứt vào các trường hợp sau:

7.3.1.  Vào ngày hết hạn hoặc hết bất kỳ thời gian gia hạn nào sau đó;

7.3.2.  Một trong các Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo quy định của Hợp đồng này hoặc quy định pháp luật;

7.3.3.  Một bên có hành vi vi phạm các điều khoản cơ bản của Hợp đồng này và không khắc phục vi phạm trong vòng (05) ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu khắc phục bằng văn bản của Bên bị vi phạm.

7.3.4. Một bên lâm vào tình trạng phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc giải thể
7.3.5.   Theo thoả thuận giữa các Bên;

7.4.    Không phụ thuộc vào quy định tại điều khoản bên trên của Hợp Đồng này, Bên A có thể ngay lập tức và bất cứ lúc nào chấm dứt Hợp Đồng mà không cần thông báo trước nếu:

7.4.1.  Dịch Vụ không được cung cấp đúng hạn và đúng mức;

7.4.2.  Bên B bị chấm dứt, cho dù bắt buộc hay tự nguyện (trừ khi vì mục đích hợp nhất hoặc tái cấu trúc);

Điều 8: Sự kiện bất khả kháng

Không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự chậm trễ hay vi phạm nào trong việc thực hiện bất cứ nội dung nào của hợp đồng này trong trường hợp những chậm trễ hay vi phạm đó gây ra bởi các sự kiện cháy nổ, bão lụt, chiến tranh, cấm vận, yêu cầu của chính phủ, quân đội, thiên tai, hay các nguyên nhân khác tương tự vượt khỏi tầm kiểm soát của mỗi bên và Bên vi phạm và/hoặc chậm trễ không có lỗi (sau đây gọi là các “Sự Kiện Bất Khả Kháng”). Bên chịu ảnh hưởng bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia bằng văn bản trong vòng mười (02) ngày kể từ ngày Sự Kiện Bất Khả Kháng bắt đầu tác động lên việc thực hiện hợp đồng của Bên bị ảnh hưởng. Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng của một bên bị chậm trễ quá ba mươi (05) ngày kể từ ngày bên không bị ảnh hưởng nhận được thông báo theo quy định này, bên không bị ảnh hưởng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bên kia. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 9: Điều khoản giải quyết tranh chấp.

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này.

Điều 10: Các điều khoản chung

10.1. Hai Bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng. Mọi thay đổi, bổ sung đều phải được các Bên đồng ý bằng văn bản. Hợp Đồng này chỉ được sửa đổi bằng văn bản có chữ ký của cả hai Bên.

10.2. Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt có hiệu lực ngang nhau. Mỗi Bên giữ 01 (một) bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Họ và tên:....................................................

Chức vụ:......................................................

Họ và tên:....................................................

Chức vụ:......................................................

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.