THỐNG KÊ MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRONG

QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

 

Dưới đây là một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng. Quý khách hàng lưu ý những văn bản nào có màu đỏ là những văn bản đã hết hiệu lực, vui long truy cập vào hệ thống văn bản của chúng tôi để biết những văn bản nào sửa đổi bổ sung hoặc thay thế những văn bản đó.      
 

I. QUẢN LÝ DỰ ÁN

 • Luật Xây dựng mới số 50/QH13/2014
 • Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng có hiệu lực ngày 10/02/2016;
 • Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực ngày 05/08/2015;
 • Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng có hiệu lực ngày 01/07/2015;
 • Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng có hiệu lực ngày 15/06/2015;
 • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Thông tư  số 24/2016/TT-BXD sửa đổi thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành có hiệu lực ngày 01/09/2016;
 • Thông tư 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
 • Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Thông tư 18/2016/TT-BXD hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
 • Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
 • Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
 • Thông tư 13/2016/TT-BXD hướng dẫn về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
 • Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động

Quy hoạch xây dựng            :

 • Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng
 • Thông tư 12/2016/TT-BXD quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.


II. QUẢN LÝ CHI PHÍ         

 • Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
 • Thông tư 55/2016/TT-BTC quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
 • Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựn            g
 • Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước           
 • Thông tư 172/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng
 • Thông tư số 209/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực ngày 01/01/2017
 • Thông tư số 210/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực ngày 01/01/2017
 • Thông tư 17/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

III. QUẢN LÝ ĐẤU THẦU  

 • Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013   
 • Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
 • Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu
 • Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu
 • Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng         
 • Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn      
 • Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp          
 • Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/06/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa    
 • Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu
 • Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

IV. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG


V. QUẢN LÝ THI CÔNG, XÂY DỰNG (CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ, NGHIỆM THU, THANH TOÁN)      

 • Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 • Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 • Thông tư 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
 • Thông tư 04/2016/TT-BXD Quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành có hiệu lực ngày 15/05/2016;
 • Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ do Bộ Xây dựng ban hành có hiệu lực ngày 01/01/2016).   


VI. KẾT THÚC XÂY DỰNG

 • Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng (danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo Phụ lục 5 của Thông tư).


Lưu ý: Topic này sẽ được cập nhập để thuận tiện cho việc sử dụng của quý khách hàng.

 Theo http://giaxaydung.vn

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.