Tên đầy đủ: Thông báo

Full name: Notices.

2. Thông báo [dạng ngắn 1]

2. Notices [short form 1]

2.1 Thông báo đưa ra được viết dưới dạng văn bản và gửi cho bên còn lại hoặc bên thứ 3 có liên quan đến thỏa thuận này thông qua địa chỉ, chuyển giao tài liệu hoặc fax được nhắc đến trong thỏa thuận này hoặc thông báo bằng hình thức khác.

2.1 A notice given to a party under or in connection with this agreement shall be in writing and sent to the party at the address or DX number or to the fax number given in this agreement or as otherwise notified in writing to [the OR each] other party.

2.2 Sau đây là các hình thức gửi thông báo, và nếu thông báo được gửi theo những hình thức này, thời gian nhận thông báo sẽ tương ứng như sau:

2.2 The following table sets out methods by which a notice may be sent and, if sent by that method, the corresponding deemed delivery date and time:

 

Phương thức giao hàng

Delivery method

Thời gian giao hàng

Deemed delivery date and time

Trao tay

 

Delivery by hand.

Có chữ ký trên biên nhận giao hàng [hoặc thông báo thời gian giao hàng]

On signature of a delivery receipt[ or at the time the notice is left at the address].

Chuyển pháp nhanh  [hóa đơn vận chuyển] bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát trong ngày làm việc tiếp theo [cung cấp báo phát,....]

Pre-paid first class [recorded delivery] post or other next working day delivery service[ providing proof of [postage OR delivery]].

[9 giờ sáng] của ngày làm việc tiếp theo sau khi gửi bưu điện [hoặc tại thời điểm nhận cung cấp dịch vụ].

 

 

[9.00am] on the [second] Business Day after posting[ or at the time recorded by the delivery service].

Trả trước đường hàng không [cung cấp báo phát,.....]

 

Pre-paid airmail[ providing proof of [postage OR delivery]].

[9 giờ sáng] của ngày làm việc thứ 5 sau khi gửi [hoặc tại thời điểm nhận cung cấp dịch vụ] hoặc [chèn thời gian]

[9.00 am] on the [fifth] Business Day after posting[ or at the time recorded by the delivery service].
OR
[INSERT TIME AND DATE]]

Số Fax

Fax.

Ngay khi chuyển đi

At the time of transmission.

Trao đổi tài liệu

 

Document exchange (DX).

[9 giờ sáng] trong ngày làm việc tiếp theo sau khi tiếp nhận tài liệu

[9.00 am] on the [second] Business Day after being put into the DX.

 

2.3 Mục đích của khoản 2.2 và biên lai

2.3 For the purpose of clause 2.2 and calculating deemed receipt:

(a) Tất cả các tham chiếu liên quan đến thời gian dduojc tính là giờ địa phương ở nơi nhận; và

(a) All references to time are to local time in the place of deemed receipt; and

(b) Nếu xét thấy thời gian ở nơi nhận rơi và trường hợp Thứ 7, chủ nhật, hoặc ngày nghỉ lễ khi các ngân hàng không mở cửa cho các doanh nghiệp, thì thời gian nhận sẽ 9 giờ sáng ngày làm việc tiếp theo.

(b) If deemed receipt would occur in the place of deemed receipt on a Saturday or Sunday or a public holiday when banks are not open for business, deemed receipt is deemed to take place at 9.00 am on the day when business next starts in the place of receipt.

2.4 Điều khoản này không áp dụng cho bất kỳ các dịch vụ liên quan đến thủ tục tố tụng, tài liệu pháp lý, hành động pháp lý hoặc, nếu có thể, đối với bất kỳ trọng tài hoặc các phương pháp khác trong giải quyết tranh chấp.

2.4 This clause does not apply to the service of any proceedings or other documents in any legal action or, where applicable, any arbitration or other method of dispute resolution.

2.5 [Thông báo được đưa ra dưới thoản thuận này sẽ không có hiệu lực khi gửi bằng email]

2.5 [A notice given under this agreement is not valid if sent by email.]

3. Thông báo [dạng ngắn 2]

3. Notices [short form 2]

3.1 Bất kỳ thông báo nào [hoặc thông tin liên lạc khác] được đưa ra cho một bên hoặc bên thứ 3 có liên quan đến thỏa thuận này phải bằng văn bản và phải:

3.1 Any notice [or other communication] given to a party under or in connection with this  agreement shall be in writing and shall be:

(a) Trao tay hoặc chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát trong ngày làm việc tiếp theo tại văn phòng đăng ký (nếu là công ty) hoặc trụ sở chsinh của công ty (trong bất kỳ trường hợp khác); hay

(a) Delivered by hand or by pre-paid first-class post or other next working day delivery service at its registered office (if a company) or its principal place of business (in any other case); or

(b) Gửi fax đến số fax chính của công ty

(b) Sent by fax to its main fax number.

 

3.2 Bất kỳ thông báo [ hoặc thông tin liên lạc khác] phải được coi là đã nhận được

3.2 Any notice [or communication] shall be deemed to have been received:

(a) Nếu chuyển bằng hình thức trao tay, phải có chữ ký trên biên lai giao hàng [ hoặc tại thời điểm thông báo được gửi đến đúng địa chỉ]

(a) If delivered by hand, on signature of a delivery receipt [or at the time the notice is left at the proper address];

(b) Nếu gửi bằng chuyển phát nhanh bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát trong ngày làm việc tiếp theo [ hoặc tại thời điểm nhận cung cấp dịch vụ]

(b) if sent by pre-paid first-class post or other next working day delivery service, at [9.00 am] on the [second] Business Day after posting [or at the time recorded by the delivery service].

(c) Nếu gửi bằng fax, lúc 9 giờ sáng ngày làm việc tiếp theo sau khi gửi thông báo.

(c) If sent by fax, at [9.00 am] on the next Business Day after transmission.

 

3.3 Điều khoản này không áp dụng cho bất kỳ các dịch vụ liên quan đến thủ tục tố tụng, tài liệu pháp lý, hành động pháp lý hoặc, nếu có thể, đối với bất kỳ trọng tài hoặc các phương pháp khác trong giải quyết tranh chấp.

3.3 This clause does not apply to the service of any proceedings or other documents in any legal action or, where applicable, any arbitration or other method of dispute resolution.

3.4 [Thông báo được đưa ra dưới thoản thuận này sẽ không có hiệu lực khi gửi bằng email]

3.4 [A notice given under this agreement is not valid if sent by email.]

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.