TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ/CĂN HỘ CHO THUÊ

MINUTES OF HAND-OVER OF LEASE HOUSE/APARTMENT

Mã tài liệu/ Code:

Phiên bản/ Version:

Ngày ban hành/ Date of issues:

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ/CĂN HỘ CHO THUÊ

MINUTES OF HAND-OVER OF LEASE HOUSE/APARTMENT

Ngày/ Dated:......................................................................................................................................

Người giao/ Deliver:................................. Bộ phận/ Department:.....................................................

Người nhận/ Receiver :.......................................................................................................................

Theo Hợp đồng thuê nhà số  …………… ngày ………, hôm nay đại diện bên cho thuê và bên thuê thực hiện việc bàn giao nhà/căn hộ cho thuê cùng với các trang, thiết bị đi kèm. Nội dung bàn giao cụ thể như sau:

In compliance with the House/Apartment Lease No………… dated …………, today, the Landlord by this document hands over the house/apartment and equipment to the Tenant. The detailed content shall be as follows:

1. Đối tượng bàn giao / Items to be handed over

STT

No

Trang thiết bị

Equipment

Mô tả thiết bị

description

Số lượng

Quantity

Hiện trạng

Condition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ghi chú/ Notes:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................            

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

NGƯỜI GIAO

DELIVERER

 

 

 

Họ tên

Fulname:

NGƯỜI NHẬN

RECEIVER

 

 

 

Họ tên

Fulname:

 

                                                           

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.