TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

 

BIÊN BẢN BÀN GHI NHẬN TÌNH TRẠNG BẤT THƯỜNG TẠI NHÀ THUÊ

MINUTES OF EXTRAORDINARY EVENT RECORDING IN HOUSE/APARTMENT

Mã tài liệu/ Code:

Phiên bản/ Version:

Ngày ban hành/ Date of issues:

 

BIÊN BẢN GHI NHẬN TÌNH TRẠNG BẤT THƯỜNG

MINUTES OF EXTRAORDINARY EVENT RECORDING

Ngày/ Dated:......................................................................................................................................

Người ghi nhận/ Deliver:.......................... Bộ phận/ Department:.....................................................

hôm nay, trước sự chứng kiến của:

Today, in the presence of:

...........................................................................................................................................................                        

Tôi/chúng tôi lập biên bản để ghi nhận lại sự kiện/tình huống bất thường xảy ra tại …………………………………………………… Nội dung bàn giao cụ thể như sau:

We make this minutes to record the extraordinary events at …………………………… ………………………………………………………..…. The detailed information is as follows:

2. Sự kiện / events

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................            

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. Phương án giải quyết tạm thời / temporary resolution

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................            

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

NGỪƠI LẬP BIÊN BẢN / RECORDER

 

 

Họ tên

Fulname:

NHÂN CHỨNG / WITNESS

 

 

Họ tên

Fulname:

 

                                                           

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.