CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----------o0o-------------

 

HỢP ĐỒNG HỨA THƯỞNG

-        Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 91/2015/QH13

-        Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên;

 

Hôm nay, ngày…tháng….. năm 20.... .tại địa điểm:............................................................

Chúng tôi gồm có:

ĐẠI DIỆN BÊN HỨA THƯỞNG

Ông (Bà):…………………………………………….Ngày sinh.......................................

CMND số……………………Do...………...Cấp ngày…..tháng.….năm .........................

Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................

Nơi ở hiện tại :.....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại:...........................................................................................................................

Sau đây gọi tắt là Bên A

 

ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC TRÍCH THƯỞNG

Ông (Bà):…………………………………………….Ngày sinh.......................................

CMND số……………………Do...………...Cấp ngày…..tháng.….năm .........................

Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................

Nơi ở hiện tại :.....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại:...........................................................................................................................

Sau đây gọi tắt là bên B

 

XÉT VÌ:

-        Bên A đang có nhu cầu tìm kiếm và tiến hành nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

-        Bên B có những nguồn thông tin và có thể hỗ trợ, giới thiệu cho Bên A những bất động sản theo nhu cầu của Bên A.

 

Do đó, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng hứa thưởng này với những điều khoản và điều kiện như sau:

 

ĐIỀU 1: LÝ DO TRÍCH THƯỞNG

Bên B thay mặt bên A tìm kiếm lô đất (có thể có/không có công trình xây dựng đi kèm) để Bên A tiến hành thương lượng và nhận chuyển nhượng với thông tin cụ thể như sau:

-                                                                                                                                                                                                          Khu vực:          

-                                                                                                                                                                                                          Diện tích:         

-                                                                                                                                                                                                          Giá chuyển nhượng :    

-                                                                                                                                                                                                          Mục đích sử dụng:       

-                                                                                                                                                                                                          Yêu cầu khác:   

 

ĐIỀU 2. MỨC VÀ HÌNH THỨC TRÍCH THƯỞNG

2.1.   Số tiền thưởng cho việc hoàn thành công việc theo quy định trong Hợp đồng này là .................... VNĐ (bằng chữ: ................ đồng Việt Nam)

2.2.   Hình thức trích thưởng: tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng theo thông tin do Bên B cung cấp.

 

ĐIỀU 3: ĐIỀU KIỆN TRÍCH THƯỞNG

Bên A chỉ thực hiện việc trích thưởng cho Bên B sau khi tất cả các điều kiện sau đây được thoả mãn:

-       Bên B đã giới thiệu và Bên A đã tiếp xúc trực tiếp với chủ sở hữu bất động sản;

-       Bên A đã thống nhất được giá cả và phương thức chuyển nhượng bất động sản với chủ sở hữu của bất động sản;

-       Bên A đã thực hiện việc đặt cọc hoặc thanh toán (một phần hoặc toàn bộ) để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản mà Bên B đã tìm kiếm và giới thiệu.

 

ĐIỀU 4: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

4.1.   Các bên cam kết nghiêm túc thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thoả thuận trong Hợp đồng này.

4.2.   Các Bên cam kết mọi thông tin cung cấp cho bên kia là đúng sự thật.

 

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1.   Trong quá trình thực hiện, tất cả phụ lục, sửa đổi nào đối với Hợp đồng này các Bên phải lập thành văn bản và nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế chỉ có hiệu lực khi được đại diện có thẩm quyền của mỗi Bên ký.

5.2.   Ngoài các thỏa thuận trên những vấn đề phát sinh mà chưa được đề cập trong Hợp đồng này sẽ được giải quyết dựa trên quy định của pháp luật có liên quan.

5.3.   Nếu bất kì nội dung nào trong Hợp đồng này vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thực hiện được, nội dung đó sẽ được xem là đương nhiên sửa đổi trong giới hạn thấp nhất có thể để trở nên có hiệu lực, đúng pháp luật và có thể thực hiện được. Trong trường hợp những thay đổi đó không thể thực hiện được, các nội dung đó được xem như huỷ bỏ. Việc một hoặc một số nội dung trong Hợp đồng bị sửa đổi hoặc huỷ bỏ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và việc thực hiện của các nội dung khác của Hợp đồng.

5.4.   Hợp đồng này có hiệu lực từ thời điểm ký kết và tự động hết hiệu lực ngay sau khi các Bên hoàn thành xong các nghĩa vụ trong Hợp đồng.

5.7.   Hợp đồng này được lập thành (02) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ (01) bản làm cơ sở để thực hiện.

 

ĐẠI DIỆN BÊN TRÍCH THƯỞNG

                  (Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC TRÍCH THƯỞNG

                    (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.