Mẫu 01 (Ban hành kèm theo Thông số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT

nh gửi:.................................................................................................................. (1)

1. T chc/ nhân đ ngh cp phép:

1.1. Tên tổ chức/ nhân (đối với tổ chức ghi đầy đủ tên theo Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng kinh doanh; đối với nhân ghi đầy đủ họ tên theo Chứng minh nhân dân):............

1.2. Số Giấy đăng kinh doanh, nơi cấp, ngày cấp hoặc số Quyết định thành lập, quan quyết định (đối với tổ chức)/số Chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp (đối với nhân):.

1.3. Địa chỉ (đối với tổ chức ghi địa chỉ trụ sở chính theo Giấy đăng kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; đối với nhân ghi địa chỉ hộ khẩu thường trú):..............................................

1.4. Điện thoại: …...……Fax: ……..……… Email: ......................................

2. Nội dung đ ngh cấp phép:

2.1.V trí công trình thăm dò: ........................................................................................... (2)

2.2. Mục đích thăm dò:...................................................................................................... (3)

2.3. Quy mô thăm dò: ........................................................................................................ (4)

2.4. Tầng cha nước thăm dò:  ......................................................................................... (5)

2.5. Thời gian thi công:  .................................................................................................... (6)

3. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo Đơn này gồm :

- Đề án thăm nước dưới đất (đối với công trình quy từ 200 m3/ngày đêm trở lên).

- Thiết kế giếng thăm (đối với công trình quy nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm).

- Các giấy tờ, tài liệu khác liên quan.

4. Cam kết của tổ chức/ nhân đề nghị cấp phép:

- (Tên tổ chức/ nhân đề nghị cấp phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đúng sự thật xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- (Tên tổ chức/ nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của Giấy phép thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 4 Điều 14 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định của pháp luật liên quan.

- (Tên tổ chức/ nhân đề nghị cấp phép) đã gửi một (01) bộ Hồ tới Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh/thành phố  ................................................................................................................... (7)

Đề nghị (tên quan cấp phép) xem xét, phê duyệt Đề án cấp giấy phép thăm nước dưới đất cho (Tên tổ chức/ nhân đề nghị cấp phép)./.

 

 

......ngày...... tháng...... năm.......
T CHỨC/CÁ NHÂN Đ NGH CP PHÉP
, ghi rõ h tên (đóng dấu nếu có)

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN:

(1) Tên quan cấp phép: Bộ Tài nguyên Môi trường đối với trường hợp cấp phép thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên Môi trường/UBND cấp tỉnh đối với trường hợp cấp phép thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước).

(2) Ghi địa chỉ cụ thể hoặc thôn/ấp..., /phường..., huyện/quận..., tỉnh/thành phố...., nơi bố trí công trình thăm ; trường hợp công trình thăm bố trí trong nhiều đơn vị hành chính thì ghi cụ thể các đơn vị hành chính nơi đặt các công trình thăm . Ghi to ạ độ các điểm góc giới hạn phạm vi bố trí công trình thăm theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục, múi chiếu.

(3) Ghi thăm nước dưới đất để cấp nước cho mục đích: sinh hoạt, sản xuất, tưới, nuôi trồng thủy sản....; trường hợp thăm để cấp nước cho nhiều mục đích thì ghi dự kiến lưu lượng để cấp cho từng mục đích.

(4) Ghi tổng số giếng, tổng lưu lượng thăm (m3/ngày đêm) dự kiến lưu lượng của từng giếng.

(5) Ghi tầng chứa nước, chiều sâu dự kiến của các giếng thăm ; trường hợp thăm nhiều tầng chứa nước thì ghi các tầng thăm , số lượng giếng, lưu lượng dự kiến thăm trong từng tầng chứa nước.

(6) Ghi thời gian bắt đầu thi công, dự kiến thời gian hoàn thành công tác thi công, thời gian hoàn thành công tác lập báo cáo kết quả thăm .

(7) Phần ghi này áp dụng cho trường hợp cấp phép thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên Môi trường

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.