Mẫu 01Kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

……1…….., ngày.... tháng... năm 20....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN BIẾT TIẾNG VIỆT THÀNH THẠO HOẶC SỬ DỤNG THÀNH THẠO NGÔN NGỮ KHÁC HOẶC ĐỦ TRÌNH ĐỘ PHIÊN DỊCH TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường ............................2......................................................

Họ và tên: .............................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .........................................................................................................................

Địa chỉ thường trú:3 ..............................................................................................................................

Điện thoại: ...................................................... Email (nếu có): ...........................................................

Giấy chứng minh nhân dân/Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu 4:........................................................

Ngày cấp ...................................................... Nơi cấp: .........................................................................

Kính đề nghị Ban Giám hiệu Trường ………..2................................................................................ :5

- Kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo

- Kiểm tra và công nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ ……....…6……..

- Kiểm tra và công nhận đủ trình độ phiên dịch ngôn ngữ .......…6……..

Giấy tờ kèm theo:5

- Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu

- Hai ảnh màu (nền trắng) 4 cm x 6 cm

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

_______________

1 Địa danh.

2 Tên trường kiểm tra biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh.

3 Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú.

4 Ghi một trong ba thông tin về s chng minh nhân dân hoặc sđịnh danh cá nhân hoặc shộ chiếu còn hạn sử dụng.

5 Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng với nội dung đề nghị.

6 Ghi cụ thể ngôn ngữ đề nghị kiểm tra và công nhận.

5 Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng với các giấy tờ gửi kèm theo đơn.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.