Mẫu 01a ban hành Kèm theo Thông số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

Tên tổ chức, nhân (1)
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________

Số: ……. (2)

……(3), ngày ….. tháng …. năm ……

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện …….(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh điều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp

Kính gửi: Sở Công Thương............

Tên tổ chức/cá nhân:............................................................................................................... (1)

Địa chỉ trụ sở chính: ……………….., Điện thoại: …………………… Fax:....................

Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: ……Điện thoại: ………..Fax:....................................

Loại hình:                   Sản xuất          £                    Kinh doanh         £

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số ………. do .........................  cấp ngày …… tháng ……… năm……

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện .............(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, gồm:

1. Hóa chất sản xuất:

STT

Tên thương mại

Thông tin hóa chất/tên thành phần (5)

Khối lượng(6)

Đơn vị tính(7)

 

Ghi chú

Tên hóa học

CAS

Công thức hóa học

Hàm lượng

1

VD: ABC

 Axeton

67-64-1

C3H6O

30%

100

Tấn/năm

 

Toluen

108-88-3

C7H8

20%

2

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hóa chất kinh doanh:

STT

Tên thương mại

Thông tin hóa chất/tên thành phần (5)

Khối lượng(6)

Đơn vị tính(7)

 

Ghi chú

 

Tên hóa học

CAS

Công thức hóa học

Hàm lượng

1

VD: ABC

 Axeton

67-64-1

C3H6O

30%

500

Tấn/năm

 

Toluen

108-88-3

C7H8

20%

2

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………… (1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, nếu vi phạm ………… (1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………… (1)  gửi kèm theo hồ liên quan, bao gồm:

…………………………………… (8)...........................................................................................

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

 


( tên đóng dấu)

Ghi chú:

                 - (1): Tên tổ chức, nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp;

                 - (2): số hiệu văn bản của tổ chức, nhân;

                 - (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, nhân đăng trụ sở chính;

                 - (4): Ghi sản xuấthoặckinh doanhhoặcsản xuất, kinh doanh”;

                 - (5): Chỉ khai các thành phần chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

                 - (6): khai khối lượng hóa chất sản xuất, kinh doanh tối đa trong một năm;

                 - (7): Đơn vị đo khối lượng trên đơn vị thời gian một năm;

                 - (8): Tên các giấy tờ kèm theo.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.