Mẫu 01c ban hành Kèm theo Thông số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

Tên tổ chức, nhân (1)
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________

Số: ……. (2)

…..(3), ngày ….. tháng …. năm ……

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện ….(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh điều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp

Kính gửi: Sở Công Thương

Tên tổ chức/ nhân:................................................................................................................. (1)

Địa chỉ trụ sở chính tại: ……………….., Điện thoại: ……Fax.............................................

Địa chỉ sản xuất, kinh doanh:……….., Điện thoại: …………Fax..........................................

Loại hình:                   Sản xuất          £                    Kinh doanh         £

Giấy chứng nhận đăng doanh nghip/h kinh doanh số ………. do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm……..

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện …….….(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp số…..…(5) ngày…. tháng….năm……, thông tin đề nghị cấp điều chỉnh bao gồm:…………..(6)

Giải trình do đề nghị cấp điều chỉnh:

............................................................................................................................................. (7)

……..…(1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, nếu vi phạm ……..…(1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……..(1) gửi kèm theo gửi kèm theo hồ liên quan, bao gồm:….……(8)

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

 


( tên đóng dấu)

Ghi chú:

                 - (1): Tên tổ chức, nhân đăng cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất;

                 - (2): số hiệu văn bản của tổ chức, nhân đăng cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất;

                 - (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, nhân đăng cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đóng trụ sở chính;

                 - (4): Ghi sản xuấthoặckinh doanhhoặcsản xuất, kinh doanh”;

                 - (5): Số hiệu Giấy chứng nhận do Sở Công Thương cấp tổ chức, nhân đề nghị cấp điều chỉnh;

                 - (6): Thông tin đề nghị cấp điều chỉnh bao gồm thông tin trước khi điều chỉnh thông tin đề nghị điều chỉnh;

                 - (7): Thông tin giải trình do đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận;

                 - (8): Tên các giấy tờ kèm theo hồ .

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.