Mẫu 01đ ban hành Kèm theo Thông số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

Tên tổ chức, nhân (1)
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________

Số: ……. (2)

(3)…., ngày ….. tháng …. năm ……

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy phép(4)hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên tổ chức, nhân: ……………(1).....................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính tại: ………………, Điện thoại: ………………….. Fax: ....................

Địa  chỉ sản xuất, kinh doanh:...Điện thoại: ………………….. Fax.......................................

Địa  chỉ kho chứa hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh:......................................................

Loại hình:                   Sản xuất          £                    Kinh doanh         £

Giấy chứng nhận đăng doanh nghip/h kinh doanh số ………. do ..............................  cấp ngày …… tháng ……… năm……..

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét cấp lại Giấy phép (4)hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp số(5).. ngày….. tháng….năm……., giải trình do đề nghị cấp lại:

……………………………..…(6)…………………………………..……

……….(1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, nếu vi phạm ……….(1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……….(1) xin gửi kèm theo gửi kèm theo hồ liên quan, bao gồm:…....(7)

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

 

 


( tên đóng dấu)

Ghi chú:

                 - (1): Tên tổ chức, nhân đăng cấp lại Giấy phép;

                 - (2): số hiệu văn bản của tổ chức, nhân đăng cấp lại giấy phép;

                 - (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, nhân đăng cấp lại Giấy phép đóng trụ sở chính;

                  - (4): Ghi sản xuấthoặckinh doanhhoặcsản xuất, kinh doanh”;

                 - (5): Số hiệu Giấy phép do Bộ Công Thương cấp tổ chức, nhân đề nghị cấp lại;

                 - (6): Thông tin giải trình do đề nghị cấp lại, bao gồm các thông tin sửa đổi (nếu ).

                 - (7): Thông tin các giấy tờ kèm theo hồ .

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.