..............................................

...............................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

 

Số: ...............................

 

 

 ................, ngày ........... tháng ........... năm.............

 

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG ĐIỀU TRA VIÊN, CÁN BỘ ĐIỀU TRA

GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

 

Tôi: ...................................................................................................................................................

Chức vụ: ..........................................................................................................................................

Căn cứ các điều 36, 37, 38 và 145 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Phân công ông/bà:

1.  ............................................................................................................................................

2. .............................................................................................................................................

3. .............................................................................................................................................

thuộc Cơ quan .................................................................................................................................

Tiến hành giải quyết (1) của(2):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Nội dung(1) .................................................................................................................................................:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

Điều tra viên, Cán bộ điều tra được phân công có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều 37, Điều 38, Điều 145 và khoản 3 Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nơi nhận:

- VKS .

- ĐTV, Cán bộ điều tra được phân công;

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

...........................................................................................

 

 

 

 

 
 
 

(1) Ghi rõ: Tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố;

(2) Nếu là tố giác, tin báo về tội phạm của cá nhân thì ghi rõ: Họ tên cá nhân, ngày tháng năm sinh, số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, nghề nghiệp, nơi làm việc, nơi cư trú. Nếu là kiến nghị khởi tố hoặc tin báo về tội phạm của cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng thì ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng cung cấp thông tin về tội phạm.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.