MẪU 03/BTTTT - Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/BTTTT ngày 19/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

 

………, ngày … tháng … năm 20…

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XUẤT BẢN TÀI LIỆU, TỜ RƠI, TỜ GẤP,
BẢN ĐỒ, LỊCH, TRANH, ẢNH

Kính gửi: .........................................................

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị xuất bản tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, bản đồ, lịch,

tranh, ảnh: ......................................................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................................

Điện thoại:................................................. Fax: ............................................................................

Website:.................................................. Email: ............................................................................

Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo: ........................................................................

Giấy phép/Quyết định thành lập số: ………………..Cấp ngày:  ............................................

Cơ quan cấp giấy phép: .................................................................................................................

Số đăng ký kinh doanh (nếu có): ................................................................................................

2. Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức là người chịu trách nhiệm xuất bản tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, bản đồ, lịch, tranh, ảnh: ..........................................................................................

Họ và tên: ........................................................................................................................................

Quốc tịch: ........................................................................................................................................

Chức danh: ......................................................................................................................................

Số CMND (hoặc hộ chiếu): ..........................................................................................................

Nơi cấp: ...........................................................................................................................................

3. Tên (trích yếu), tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, bản đồ, lịch, tranh, ảnh: ....................................

4. Mục đích thông tin: ..................................................................................................................

5. Nội dung thông tin: ..................................................................................................................

6. Đối tượng phục vụ: ...................................................................................................................

7. Phạm vi phát hành: ..................................................................................................................

8. Thể thức xuất bản: ...................................................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản, phát hành: ......................................................................................................

- Khuôn khổ: ...................................................................................................................................

- Số trang: ........................................................................................................................................

- Số lượng: .......................................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ......................................................................................................................

9. Nơi in: .........................................................................................................................................

10. Phương thức phát hành: ........................................................................................................

Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.